جهان ما از چند روزی بدینسو شاهد حوادث خونباری در خطه ای شآمت زده فلسطین است . روز هفتم ماه اکتوبر ۲۰۲۳ م ناقوس جنگ بار دیگر به صدا آمد و جنگجویان  حماس  از نوار غزه بر مناطق همجوار تاختند ، تعدادی از نظامیان و غیرنظامیان اسراییلی را به قتل رسانیدند و برخی را به گروگان گرفتند .

دولت اسراییل در واکنش و یا به بهانه این هجوم ، اردوی منظم و نیرو ذخیره نظامی سیصد و شصت هزار نفری خود را برای سرکوب خونین فلسطینی های غزه سوق نمود و اینک شبانه روز با بمباردمان پیهم هوایی و عملیات شدید قوای تانک و پیاده نوارغزه را به خاک و خون میکشاند . هجوم کنونی که « شمشیر آهنین » نامیده میشود در واقعیت ادامه عملیات چهارگانه قبلی اسراییل در درازنای پانزده سال اخیرعلیه خلق فلسطین است که هریک باعث کشتار افراد بیگناه به ویژه زنان ، کودکان و پیرمردان گردیده و می گردد . درونمایه این عملیات چنانچه رسانه ها نشان میدهند به جز از کشتار مردم فلسطین و جنایت جنگی چیزی دیگری نیست .

 

مساله فلسطین که با تاسیس دولت اسراییل در سرزمین فلسطین در سال ۱۹۴۸ م با حمایت گسترده جهان غرب آغاز گردید تا هنوز حل نگردیده و مناقشه بیش ازهفتاد سال میان فلسطین اشغال شده و اسراییل به فرجامی نرسیده است . سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن در قطعنامه های متعدد ، ‌بخصوص در قطعنامه های شماره ۱۸۱ ،‌۲۴۲ و ۳۳۸ خود از همان روز های نخست به طور صریح بر حق تعین سرنوشت مردم آزادیخواه فلسطین ، حق داشتن یک دولت مستقل در مرزهای جغرافیایی پیش از سال ۱۹۶۷ م فلسطین با پایتختی در بیت المقدس شرقی تاکید نموده و راه حل ایجاد دو دولت را برای همزیستی صلح آمیز مردمان فلسطین و اسراییل به تصویب رسانیده است .

با دریغ که تعهد بی چون و چرای ایالات متحده امریکا به صیانت از « برتری کیفی نظامی » اسراییل ، سیاسیون و نظامیان اسراییل را از پذیرش برنامه های صلح جامعه جهانی بازداشته است و پیروزی های این کشور درجنگ های متعدد با همسایگان عربی و در سرکوبی نهضت رهایبخش فلسطین چنین اعتقادی را ببار آورده است که دولت نوتاسیس اسراییل برای حل مساله فلسطین و تامین امنیت خودی ، نیازی به حل سیاسی از راه صلح ، سازش و آشتی با دیگران و رعایت اصول و ارزش های حقوق بین المللی ندارد و باید اهداف استراتیژیک خود را از راه نظامی و با تضمین برتری نظامی درازمدت و تحمیل خواسته های برتری جویانه خود بر دیگران بر آورده سازد .

روند به اصطلاح صلح اوسلو که پس از تک قطبی شدن نظم جهانی شکل گرفت و به توافقاتی میان دولت اسراییل و سازمان آزادیبخش فلسطین  انجامید نیز متاثر از همین دگرگونی ها در سطح جهان بود . فلسطینی ها روند اوسلو را « نکبت دوم  » می خوانند ، زیرا پیآمد این توافقات نه تنها ایجاد دولت مستقل فلسطین در مناطق اشغالی سال ۱۹۶۷ م و پایتخت آن در بیت المقدس شرقی نبود بلکه توافقات اوسلو برای اسراییل فرصتی بود تا با استفاده ازآن خود را از تجرید سیاسی و تحریمات اقتصادی کشورهای عربی و امتناع شرکت های بزرگ صنعتی و تجارتی از سرمایه گذاری در این کشور نجات دهد و با تصفیه اتنیکی و غصب بیشتر اراضی فلسطینی کنترول سیاسی و نظامی خود را بر نهادهای فلسطینی تحکیم بخشد. روند اوسلو شرایط زنده گی فلسطینی های تحت ستم را بدتر ساخت. بر تعداد زندانیان فلسطینی در زندان های مخوف اسراییلی افزوده شد ،‌ وحدت نیروهای سیاسی فلسطینی به هم خورد و نوار غزه به بزرگترین زندان بی سقف جهان مبدل گردید ،‌ ساختمان شهرک های مهاجر نشین یهودی در خاک های فلسطین ادامه و توسعه یافت ، تحقیر و توهین زحمتکشان فلسطینی در گذر گاه های اسراییلی ( چک پاینت ها ) روال عادی بخود گرفت و نخستین قبله مسلمانان جهان ، مسجد الاقصی با بی حرمتی و تحریکات بیشرمانه مواجه گردید . پیگردهای امنیتی و فشارهای شدید سیاسی و اقتصادی عرصه زنده گی را برای فلسطینی ها چنان تنگ ساخته است که انها امیدی برای زنده گی بهتر را در آینده نمی بینند . روند اوسلو برگشت میلیون ها آواره فلسطینی را که از خانه و کاشانه خود به جبر اخراج گردیده اند نادیده گرفته و برای حل آن گزینه ای را ارایه نکرده است. این همه واقعیت های تلخ پیش ازهمه مبین شکست طرح دو دولت مطابق به نسخه اوسلو است که بدون شک درخور بازنگری است تا در همسانی با قطعنامه های سازمان ملل متحد راه حل واقعی را ارایه کند .

دولت اسراییل پس از حملات چند روز پیش چریکی حماس در نظر دارد تا فلسطینی های نوار غزه را به طور دسته جمعی مجازات کند . نظامیان اسراییل آب ،‌ نان ، ادویه و وسایل طبی ،‌ مواد سوخت و سایر ضروریات حیاتی را برخ میلیون ها فلسطینی غزه بسته اند و سعی دارند با بیرون راندن جبری آنها از زادگاه شان بار دیگر به تصفیه اتنیکی بپردازند وبا نادیده گرفتن رنج های تحمل ناپذیر فلسطینی ها نقشه های صهیونیستی را عملی کنند .

ایالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا درحمایت از حکومت فساد پیشه و استعمارگر اسراییل که سیاست اپارتاید را به پراتیک روزانه خود مبدل ساخته است  لحظه ای درنگ نمیکنند و موجودیت دولت اسراییل را از منافع مقدم خویش میدانند. ایالات متحده امریکا در این روزها سعی می ورزد تا به تاسی از اهداف استراتیژیک خود قیمومیت نوارغزه را بدست چند کشورعربی بسپارد تا با پول و مصرف آنها زمینه را برای حکمرانی اداره خود گردان فلسطین و آنهم درهمسانی با تصورات اسراییل فراهم سازد . این تصمیگیری برای فلسطینی ها خود بار دیگر در مغایرت با حق تعین سرنوشت قرار دارد و اراده سیاسی مردم فلسطین را که از بلوغ سیاسی و توانایی تصمیمگیری بر خوردار است نادیده میگیرد .

حزب آبادی افغانستان که هر گونه دهشت افگنی و جنایت جنگی را تقبیح می کند باور دارد که خشونت کور، راه حلی را ببار نمی آورد . آنچه که برای حل مساله فلسطین و تحقق واقعی راه حل دو دولت مطابق به قطعنامه های اولیه سازمان ملل متحد لازم است تغیر سیاست میباشد . جهان غرب باید درسیاست های خود تجدید نظر کند و از پیشتیبانی یکجانبه اسراییل و اغماض جنایت های جنگی و مظالم دیگر این کشور بر مردم بیگناه فلسطین دست بر دارد . اسراییل باید به اسکان یهودی های مهاجر در خاک های فلسطین ، به خصوص در کرانه غربی اردن خاتمه دهد و حق تعین سرنوشت و حاکمیت واقعی سیاسی مردم فلسطین را برسمیت بشناسد . باید درنظرداشت که صلح پایدارهیچگاهی بدون عدالت بدست آمده نمیتواند .

حزب آبادی افغانستان خشونت علیه مردم مسلمان فلسطین را درهر شکلی که باشد تقبیح می کند و خواهان لغو فوری بلوکاد غزه که در مغایرت با حقوق خلق ها قرار دارد می باشد. اسراییل باید هر چه زود تر از سیاست اپارتاید علیه فلسطینی ها دست بر دارد .

حزب آبادی افغانستان از سازمان ملل متحد ، نهاد های مدنی  ، دول و همه بشریت صلحدوست تقاضا می نماید تا با آوردن فشار برحکومت اسراییل ، آتش بس فوری و قطع هر گونه عملیات جنگی را در غزه و سایر مناطق فلسطین مطالبه نمایند و نگذارند که حکومت اسراییل بنام نابودی سازی حماس  به قتل عام مردم بیگناه فلسطین در نوار غزه بپردازد . رسانیدن کمک های بشری به آسیب دید گان غزه باید از هر طریق ممکن صورت گیرد تا از فاجعه بزرگ بشری دیگر جلوگیری شود .

حزب آبادی افغانستان خواهان رهایی هر چه زود تر گروگانان غیرنظامی بوده، ارزو دارد که آنها بدون هیچ آسیبی رهایی یابند و به خانواده های خود برگردند .

حزب آبادی افغانستان به اراده مستقل مردمان فلسطین و اسراییل احترام میگذارد و آرزومند است که پیروان باورهای دینی و فرهنگ های متفاوت بر مبنای حقوق مساوی در ساختار های سیاسی مورد نظر شان در فضای صلح و دموکراسی بسر برند و سرزمین فلسطین ، این مهد پیدایش ادیان بزرگ ابراهیمی از خطر هر گونه جنگ و آشوب در امان باشد .

حزب آبادی افغانستان

 مورخ ۲۳۰ میزان ۱۴۰۲ خورشیدی

برابر ۲۲ اکتوبر ۲۰۲۳ میلادی

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۳ـ ‍۲۶۱۰ 

 Copyright ©bamdaad 2023

 

زندگی سازمانی

جلسه نوبتی کمیته ایالتی هامبورگ حزب آبادی افغانستان بصورت حضوری دایر گردید...
جلسه نوبتی کمیته ایالتی هامبورگ حزب آبادی افغانستان بصورت حضوری دایر گردید      جلسه نوبتی کمیته حزبی ایالتی هامبور...
بیروی اجراییه شورای اروپایی ح آ ا تشکیل جلسه داد.   جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای اروپایی ح آ ا بتاریخ ۲۹اپریل۲۰۲۴در...
كمیته حزبی كشوری هالند حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد   جلسه كمیته حزبی كشوری هالند شام روز دوشنبه هژده ام مارچ...
اشتراک اعضای سازمان حزبی کشوری هالند حزب آبادی افغانستان درمحفل یادبود از رفیق فقید نوراحمد نور...
اشتراک اعضای سازمان حزبی کشوری هالند حزب آبادی افغانستان درمحفل یادبود از رفیق فقید نوراحمد نور روز شنبه تاریخ سوم ف...
شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد   جلسه نوبتی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان  بتاریخ ۲۷ جنوری ۲۰۲۴...

اسناد و گزارشات

اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوبه کنگره حزب...
   اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوب کنگره حزب کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷   بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول...
مرامنامه حزب آبادی افغانستان...
   بسم الله الرحمن الرحیم مرامنامه حزب آبادی افغانستان  مصوب کنگره حزب، کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷       ...

آگهی های فوتی و پیام های تسلیت

پیام تسلیت وهمدردی کمیته حزبی فنلند حزب آبادی افغانستان با تاسف واندوه فراوان یکی از شخصیت های نیک نام جنبش مترقی وعد...
پیام تسلیت شورای اروپایی ح آ ا بمناسبت وفات مرحوم شرف الدین شرف    ‎با تألم ودرد فراوان اطلاع حاصل نمودیم که یکی ازساب...
پیام تسلیت شورای اروپایی ح آ ا بمناسبت وفات نابهنگام رفقا دگروال سلیمانشاه یوسفی وظاهر شاه یوسفی    ‎با درد واندوه فرا...
پیام همدردی و تسلیت کمیته حزبی کشوری حزب آبادی افغانستان در اتریش   ‎با اندوه فراوان اطلاع یافتیم که رفقا دگروال سلیما...
اعلان فاتحه   إنالله وأنا إليه راجعون   تورنجنرال محمد آصف الم سابق رییس محکمه عالی قوای مسلح و مع...

شعر در بامداد

استقلال...
استقلال   لکه د ناوی پر مخ چی خط او خال ښه ښکاري وطنه داسی دی نوم د استقلال ښه خکاری دخپلواکۍ اعتبار په ابادۍ کی نغښ...
لـمــر...
لـمــر ای د سولی لمره وخیژه کابل باندی وژغوره وطن زمونږ دا لوی تحول باندی ډیر کلونه کیږی چی مرگی دلته جوپی کوی سان...
پخـلاینــه...
  ځئ چې پخلا شو دا اوږده مرورتیا څه فایده دومره خپګان دومره ناخوالې او ستړیا څه فایده د جنگ سر خانه سوله ښه ده ملي...

سیاسی

درنگی برنشست سران سازمان همکاری های شانگهای...
درنگی برنشست سران سازمان همکاری های شانگهای   نویسنده : احمد شاهین   ۳ و۴ جولای سال روان میلادی آستانه مرکز کشور ق...
دو دیدگاه درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران...
دو دیدگاه درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران :   حزب توده ایران: پاسخ قاطع مردم به نمایش «انتخاباتی» رژیم ولایت فقی...
انتخابات پارلمانی فرانسه و چانس پیروزی « جبهه مردمی نوین »...
انتخابات پارلمانی فرانسه و چانس پیروزی « جبهه مردمی نوین »   دکتر اسد محسن زاده سال روان ترسایی را « سال انتخابا...
اندیشه های چند در باره حکومت همه شمول...
 اندیشه های چند در باره حکومت همه شمول   انورمتین   معاهده دوحه که به تاریخ ۲۹ فبروری میان نماینده امریکا و طالبان...
درحاشیه نشست ویانا...
درحاشیه نشست ویانا محمد ولی برخی مصطلحات سیاسی در روند جنگی چهار دهه اخیر افغانستان یا انحصار کهنه گرایان و چهره ها...
دیوان کیفری بین المللی با مافیای اسراییل و کنگره امریکا مقابله میکند...
دیوان کیفری بین المللی با مافیای اسراییل و کنگره امریکا مقابله میکند   مدیا بنجامین* سناتور امریکایی لیندسی گراهام...
دروغ ها و افسانه ها پیرامون درگیری مسلحانه اسراییل درغزه...
دروغ ها و افسانه ها پیرامون درگیری مسلحانه اسراییل درغزه   یانیس واروفاکیس دوستان، تبریک و تشکر از اینکه علیرغم...
اسپانیا، ایرلند و ناروی کشور فلسطین را برسمیت میشاسند...
اسپانیا، ایرلند و ناروی کشور فلسطین را برسمیت میشاسند   به گزارش روزنامه ال پاییس، بر اساس گزارش‌ های رسانه‌های مختل...
خارکوف بلاگردان جنگ دربرابرناتو...
خارکوف بلاگردان جنگ دربرابرناتو؟   اسد کشتمند امروز حتا روس ستیزترین غربی های جنگ طلب هم به این نتیجه رسیده اند وبع...
لابی اسراییل در امریکا چیست و کیست؟...
لابی اسراییل در امریکا چیست و کیست؟ دکتر سروش سهرابی   درهفته های گذشته و بخصوص پس از جنبش دانشگاهی گسترده در امریک...

دیدگاه

ملي هويت اوملي موجوديت...
ملي هويت اوملي موجوديت   محمد اکبر کرگر يوه ډيره باريکه او حساسه مساله چې هر افغان يې نن په اگاهانه او يا غيراگاهان...
سه کشور انقلابی افریقا با یکدیگر متحد شدند...
نظامیان حاکم بر کشورهای مالی، نیجر و بورکینافاسو در بیانیه پایانی نشست مشترک سران اعلام کردند که تصمیم به برداشتن گام‌...
گذری به سفرپوتین به کشورچین...
گذری به سفرپوتین به کشورچین رنسانس چپ معاصر   احمد شاهین منتخب روسیه ، پس از ادای تحلیف، بتاسی از توصیه زیوگانوف ر...
یادداشت یک رفیق   چپ افعانی که در فاز پریشان تاریخ اش بسر میبرد، بعنوان یک پویش سازنده ، به نقد پویا ازدیروز خویش نیاز...
افغانستان فراموش نشده است...
افغانستان فراموش نشده است! محمد ولی   در ماه اکتوبر سال ۲۰۲۱ : ـ شورای نظاری ها و جمعیتی ها در پای برج ایفل در پار...
انحلال نظام بازنشستگی و تاثیرات آن در افغانستان...
انحلال نظام بازنشستگی و تاثیرات آن در افغانستان انجنیرحبیب الله فتاح ‎انحلال نظام بازنشستگی (تقاعدی) در افغانستان،...
امریکا دروغ می گوید، اسراییل بی اجازه امریکا هیچ اقدامی نمی‌ کند...
امریکا دروغ می گوید، اسراییل بی اجازه امریکا هیچ اقدامی نمی‌ کند     کیتلین جانستون مینویسد : هر چه بیشتر به آن فکر...

فرهنگی و اجتماعی

انقلابي شاعر پرخپل سپېڅلي آرمان سر کېښود...
انقلابي شاعر پرخپل سپېڅلي آرمان سر کېښود   صدیق کاوون   د سينې په باغ يې و ټوکېده سور گل د سـرکـښو ارمـانـونـو د...
بیاد استاد احمد ضيا قاری زاده ـ کبوتر...
بیاد شاعرنامدار وطن : استاد احمد ضيا قاری زاده ـ کبوتر   شب هجران   شب هجران شد و پيدا سحر نيست مگر خورشيد را...
به مناسبت ۴۵ مین سالگرد وفات شاعر نامدار وطن غلام نبی عشقری...
به مناسبت ۴۵ مین سالگرد وفات شاعر نامدار وطن غلام نبی عشقری   غريبم من   غريبم من سر و سامانه ام نيست  سرای و با...
پیام همدردی حزب آبادی افغانستان...
  پیام همدردی حزب آبادی افغانستان   با ناباوری و اندوه بسیار خبر یافتیم که رفیق کامله حبیب ـ مهری شاعر، نویسنده ، ژ...
شادباش حزب آبادی افغانستان بمناسبت پیروزی تیم ملی کریکت افغانستان   با مسرت بی پایان شاهد موفقیتهای چشمگیر بازیکنان تی...
هییتلیک...
« هییتلیک» عیدانه زیبایی ازاستاد یوسف اوچقون   هییتلیک   کیلدی قربان بیرمی کیل گین که قربانت شوم مثل اسماعیل کبی...
پیام تبریکی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به مناسبت فرارسیدن عید قربان ۱۴۰هجری شمسی    عید قربان، یکی از بزرگترین...
پیام حزب آبادی افغانستان به مناسبت عید سعید قربان...
  حزب آبادی افغانستان بمناسبت حلول عید سعید قربان تبریکات صمیمانه خود را خدمت هموطنان متدین و زحمتکش کشور ومسلمانان ج...
شعر ته ورته تصور...
                   شعر ته ورته تصور   اکبر کرگر   ماته هېنداره ! چې كله گورمه څېرې ته په هينداره كې ! هينداره ماته...
میرهوتُک افغان شاعر قرن‌ سیزده قمری پیرو سبک بیدل...
میرهوتُک افغان شاعر قرن‌ سیزده قمری پیرو سبک بیدل   محمد ولی در تاریخ سه صد سال اخیر افغانستان چهره ها و مشاهیر ادب...
چشم براه توام...
چشم براه توام   خوبروی شهر آرای سبای پرنیان عطر آوا های شاد معبد گسترده در اقلیم ذهن دیرگاهیست چشم براه توام. ای ر...
درحاشیه قیام دانشگاهیان در امریکا و اروپا...
بیانیه انجمن وکلای دموکرات المان (VDJ) در رابطه با هجوم پولیس به مراکز دانشگاهی   دانشجویان و استادان دانشگاه ها مصر...
دانشجویان معترض در امریکا چه میخواهند...
  در پی قیام دانشجویان در دانشگاه های امریکا ،این جنبش اعتراضی در برابر نسل کشی رژیم صهیونیستی به دانشگاه های سوربن و...
پیام شادباش حزب آبادی افغانستان به مناسبت پیروزی تیم ملی فوتسال افغانستان...
پیام شادباش حزب آبادی افغانستان به مناسبت پیروزی تیم ملی فوتسال افغانستان   پیروزی تیم ملی فوتسال افغانستان بر تیم ق...
اعتراضات ضدصهیونیستی در دانشگاه های امریکا...
  با گسترده ‌ترشدن جنبش‌های دانشجویی در حمایت از فلسطین و مخالفت با رژیم صهیونیستی، دانشگاه‌های امریکا با چالش دشواری...
وطـن مــی...
د وطن پیغله وایی زما خو ته یادیږی وطنه که د جنت په منارو ولاړه یمه   وطـن مــی   له اغیارو یی اخیستی تاج د سر دی...
پیام تبریکیه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بمناسبت حلول سال ۱۴۰۳ هجری شمسی ،نوروز باستانی و روز  دهقان    ‎تجلیل ا...
نو روز...
  بيا قاصد د نوروز راغی، بيا دوران شو د مستيو بيا گلمخی ساقي وېشي، شنه صهبا د پسرليو د گلابو عطر ووري، د غوټيو له گ...