اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوب کنگره حزب

کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷

 

بسم الله الرحمن الرحیم

فصل اول

اصول عام

 

مادۀ اول

این اساسنامه در پرتو احکام جزء (1) فقرۀ (2) مادۀ (35) قانون اساسی، ماده چهار قانون احزاب سیاسی در روشنائی مرامنامه حزب آبادی افغانستان بخاطر تنظیم حیات درون حزبی، به مقصد تعریف حقوق، وظایف، صلاحیت های اعضا و ارگان های حزبی وضع گردید.

حزب آبادی افغانستان که منبعد در این سند بنام " حزب " یاد میشود، سازمان سیاسی مستقل، وطندوست، ترقیخواه است، به جنبش ملی، مترقی و دموکراتیک وطن ما تعلق دارد. پایه اجتماعی حزب را اتحاد داوطلبانه اقشار وسیع زحمتکشان، روشنفکران، اقشار میانه حال شهری، روستائی تشکیل میدهند که اساس وحدت آنها اهداف مرامی، اصول سازمانی مشترک شان است که در مرامنامه و اساسنامه آن انعکاس یافته ا ست.

مادۀ دوم 

اصول:

    سا ختار تشکیلاتی حزب بر اصول زیرین استوار است :

 1. دموکراسی گسترده درون حزبی: که  همه ارگان های رهبری  حزب از پائین تا بالا انتخابی اند. این انتخابات بر مبنای میکانیزم نامزدی آزاد اعضا، رای گیری سری، آزاد، مستقیم و در صورت تصویب به رای گیری علنی صورت میگیرد.
 2. وحدت مرامی: حزب آبادی افغانستان، حزب مرامنامه محور است. اعضای آن مکلف اند سیاست هاو تصامیم حزب را الی تصمیم جمعی مبنی بر تغیر آنها، اجرا کنند. رهبری حزب امر جمعی است، مسئولیت در اجرا یا عدم اجرای وظایف امر فردی است. حزب توزیع صلاحیت و عدم تمرکز مسئولیت ها را تشویق میکند.

مادۀ سوم

نصاب جلسات و تصمیم گیری:

 1. جلسات ارگان های حزبی با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصامیم به اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه اتخاذ میشود. مگر اینکه در این اساسنامه طور دیگری تصریح شده باشد.
 2. اقلیت مخالف بطور جمعی و هر عضو بصورت انفرادی حق دارد طرح پیشنهادی خود را بمنظور تغیر یا تعدیل تصامیم اتخاذ شده در جلسه، به ارگان بالائی ارایه کند.
 3. هیچ عضو حزب  نمیتواند مانع  اجرای فیصله های جمعی گردد. فیصله های که مطابق احکام این اساسنامه اتخاذ میگردد، مرعی الاجرا میباشد.

فصل دوم

شرایط عضویت، حقوق

و مکلفیت اعضا

مادۀ چهارم

شرایط عضویت:

عضویت در حزب داوطبانه میباشد. هر تبعه افغانستان که سن قانونی ( هجده سالگی ) را تکمیل، عضو کدام حزب سیاسی دیگر نباشد، مرامنامه و اساسنامه حزب را قبول نموده، حق العضویت بپردازد، در یکی از جلسات حزبی فعالانه شرکت ورزد و از جانب محاکم به حرمان ازحقوق مدنی محکوم نگردیده باشد، عضویت حزب را کسب کرده میتواند.

آنعده افرادیکه علاقمند به حزب بوده، درگروپ علاقمندان حزب تنظیم گردد.

مادۀ پنجم

پذیرش به حزب:

 1. پذیریش به عضویت حزب بطور انفرادی از طریق گروپ های حزبی، تصویب نهائی از جانب کمیته های حزبی ولایتی، کمیته حزبی شهرکابل ومعادل آن، کمیته های ولسوالی و نواحی به اکثریت آرای حاضرین جلسه صورت میگیرد.
 2. پذیرش جمعی به عضویت حزب از صلاحیت دارالانشا و وحدت با احزاب سیاسی از صلاحیت بیروی اجرائیه میباشد.

مادۀ ششم

حقوق اعضا:

اعضای حزب دارای حقوق ذیل میباشند:

 1. ارایۀ پیشنهاد، ابراز نظر شفاهی و تحریری در مورد مسایل مطروحۀ سازمانی در جلسات و مطبوعات حزبی مشروط براینکه با اصول حزبی  مغایرت نداشته باشد.
 2. کاندیدآ نمودن خود و یا دیگران به مقامات حزبی.
 3. ابراز آزاد رای به نامزدان مورد نظر خویش به مقامات حزبی.
 4. دفاع از حقوق خویش در تمام جلسات و ارگان های حزبی بشمول کنگره درصورت اتلاف حقوقش.
 5. انتقاد سازنده و مثمر از کارو فعالیت اعضا و ارگان ها ی حزبی.
 6. مستفید شدن از حمایت حزب در امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
 7. نامزد شدن با حمایت حزب به کرسی های انتخابی در سطح کشور.
 8. حق آگاهی یافتن از فعالیت ها، تصامیم ارگان های بالاتر حزبی، حق مطلع شدن از اجراآت در رابطه به پیشنهادات و نظریات خود.
 9. انتخاب شدن بحیث رئیس حزب (صرف برای دو دوره).

 مادۀ هفتم

وظایف اعضا:

اعضای حزب دارای وظایف آتی میباشند:

 1. رعایت و عملی نمودن اساسات دین مقدس اسلام، احکام قانون اساسی، قانون احزاب سیاسی، سایر قوانین نافذۀ کشور، احترام به رسوم و عنعنات پسندیده مردم.
 2. فعالیت متداوم و خستگی ناپذیر جهت نیل به اهداف مندرج مرامنامه و رعایت مطالبات اساسنامه حزب.
 3. تبلیغ، توضیح اهداف و سیاست حزب در میان اقشار مختلف مردم.
 4. جلب و جذب افراد به صفوف حزب بمنظور تقویت تشکیلاتی و سازمانی، گسترش ساحه تأثیر، نفوذ، توسعه و تحکیم پایه های اجتماعی حزب.
 5. پرداخت بموقع حق العضویت و اعانه بخاطر تقویت بنیه مالی حزب، تشویق سایراعضا و هوا خواهان حزب در این مورد.
 6. ارتقای سطح فهم، دانش سیاسی و مسلکی خویش از طریق مطالعه کتب.
 7. مقدم شمردن و ترجیح دادن منافع ملی بر منافع شخصی، گروهی، قومی، سمتی، مذهبی، لسانی و نژادی، مبارزه علیه کلیه مظاهر فرکسیونی، تمایلات انشعاب طلبی و سایر انحرافات.
 8. اطاعت از دساتیر و فیصله های جمعی ارگان های حزبی.
 9. مبارزه اصولی به منظور رفع  کمبودی ها و نواقص در کار اعضا و ارگان های حزبی.
 10. اجتناب از هر گونه ابراز نظر که خلاف منافع ملی، پالیسی حزب و وحدت حزبی باشد.
 11. حفظ اسرار حزبی .

 فصل سوم

ساختار تشکیلاتی و ارگان های عالی حزب

مادۀ هشتم

ساختار تشکیلاتی:

ساختار تشکیلاتی حزب قرار آتی است:

 1. کنگره
 2. کمیته مرکزی
 3. بیروی اجرائیه
 4. دارالانشا
 5. کمیته های محل (ناحیه، شهر، ولسوالی و ولایت )
 6. حوزه های حزبی
 7. گروپ های حزبی

 وظایف و صلاحیت های ارگان های عالی حزب

مادۀ نهم

 کنگره:

کنگره عالیترین ارگان رهبری کننده حزب است که هر سه سال یک مرتبه به اشتراک حد اقل دو ثلث نماینده گان منتخب کنفرانس های حزبی ولایتی، شهرکابل و معادل آن دایر میشود.  تصامیم آن بر اساس اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ میگردد.

کنگرۀ فوق العاده بر اساس تصمیم دو ثلث اعضای کمیته مرکزی دعوت میگردد.

اعضای کنگره ازطریق انتخابات آزاد، سری، مستقیم، درصورت تصویب طورعلنی در کنفرانس های ولایتی حزبی، شهرکابل، معادل آن انتخاب میشوند. تعداد، نورم نماینده گی برای کنگره و طرزالعمل تدویر انتخابات در کنفرانس های حزبی ازطرف بیروی اجرائیه تصویب میگردد.

اعضای کمیته مرکزی ازطریق کنفرانس های ولایتی شهرکابل ومعادل آن خارج نورم نماینده گی کاندیدآ گردیده و درصورت اخذ رای اکثریت به کنگره انتخاب میگردند.

  مادۀ دهم

وظایف و صلاحیت های کنگره:

کنگره دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:

 1. استماع گزارش کارو فعالیت کمیته مرکزی واتخاذ تصمیم در زمینه.
 2. تصویب مرامنامه، اساسنامۀ حزب و تغیرات در آ نها .
 3. تعیین تعداد و انتخاب اعضای کمیته مرکزی به اکثریت آرای اعضای حاضر در کنگره.
 4. تصویب،  نام، بیرق و نشان حزب.
 5. تعین جهات عمده سیاست جاری حزب .

 مادۀ یازده هم

کمیته مرکزی:

کمیته مرکزی عالیترین ارگان رهبری حزب در فاصله میان دو کنگره بوده و هر سال یکبار جلسه می کند. جلسۀ فوق العادۀ به تصویب بیروی اجرائیه یا پیشنهاد دو ثلث اعضای کمیته مرکزی دعوت میگردد.

نصاب جلسات کمیته مرکزی با حضور اکثریت اعضا تکمیل و تصامیم آن بر اساس اکثریت  آرای اعضای حاضر اتخاذ میگردد.

 مادۀ دوازده هم

وظایف و صلاحیت های کمیته مرکزی:

کمیته مرکزی دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:

 1. استماع گزارش کارو فعالیت بیروی اجرائیه و اتخاذ تصمیم در زمینه.
 2. تعیین تعداد، انتخاب اعضای بیروی اجرائیه، رئیس و معاونین حزب از میان اعضای کمیته مرکزی به اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه.
 3. اتخاذ تدابیر بخاطر تحقق فیصله های کنگره .
 4. ارتقای برجسته ترین کادرهاو فعالین حزب به عضویت کمیته مرکزی، در صورتیکه تعداد آنها از %20 اعضای کمیته مرکزی منتخب کنگره تجاوز نه نماید. سبکدوشی آن عده اعضای کمیته مرکزی که در جریان کار شایستگی و لیاقت کاری لازم را از خود تبارز نداده، به فیصله اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه.
 5. ارایۀ گزارش کار و فعالیت کمیته مرکزی به کنگره حزب .
 6. درصورت ضرورت وارد نمودن بعضی تعدیلات در مرامنامه و اساسنامه حزب.
 7.   درصورت وحدت با احزاب سیاسی دیگر توسعه کمیته مرکزی، بیروی اجرائیه و دارالانشا ازطریق کمیته مرکزی الی %20 فیصد.

 مادۀ سیزد هم

بیروی اجرائیه:

بیروی اجرائیه ارگان عالی رهبری کننده  حزب در بین دو جلسه کمیته مرکزی بوده، در حالات عادی در هر سه ماه یک مرتبه جلسه مینماید. نصاب جلسات بیروی اجرائیه با حضور اکثریت اعضاء تکمیل و تصمامیم آن بر اساس اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ میگردد. جلسۀ فوق العاده بر اساس فیصلۀ دارالانشا یا تقاضای اکثریت اعضای بیروی اجرائیه دایر میگردد.

 مادۀ چهاردهم

وظایف و صلاحیت های بیروی اجرائیه:

 1. استماع گزارش کارو فعالیت دارالانشا واتخاذ تصامیم در زمینه.
 2. تعین تعداد و انتخاب اعضای دارالانشا از بین اعضای کمیته مرکزی.
 3. تصویب طرزالعمل نورم نماینده گی، تدویر کنفرانس ها و انتخابات حزبی.
 4. معرفی نامزد حزبی و یا حمایت از نامزد دیگری در انتخابات ریاست جمهوری.
 5. تعیین موقف حزب در رابطه به انتخابات و سایر مسایل ملی و بین المللی.
 6. ارایه گزارش کار و فعالیت بیروی اجرائیه به جلسه کمیته مرکزی.

مادۀ پانزدهم

دارالانشا:

 1. دارالانشا متشکل از رئیس، معاونین و اعضا میباشد.
 2. دارالانشا ارگان رهبری کنندۀ دایماً فعال حزب بوده که امور یومیه حزب را رهبری میکند، ازطریق شعبات مرکزی، کمیته های حزبی ولایتی معادل را در جهت تحقق اهداف مندرج مرامنامه و مطالبات اساسنامۀ حزب رهبری می نماید.
 3. دارالانشا در هر (15) روز و در صورت ضرورت بیشتر از آن جلسه می نماید.
 4. تمام فیصله های دارالانشا به اکثریت آرای اعضای حاضر جلسه صورت میگیرد.

مادۀ شانزدهم

وظایف و صلاحیت های دارالانشا:

 1. اتخاذ تدابیرغرض تحقق به موقع تصامیم و فیصله های ارگان های رهبری کننده حزب.
 2. رهبری کارو فعالیت شعبات مرکزی، کمیته های حزبی ولایتی  و معادل آن.
 3. معرفی نامزدان حزبی و یا حمایت از نامزدان دیگر در انتخابات ولسی جرگه.
 4. بررسی مسایل مربوط به عواید، مصارف و نظارت از تطبیق طرزالعمل امور مالی حزب.
 5. تأمین روابط با سایر احزاب، سازمان های سیاسی، نهاد های جامعه مدنی و ارگان های حکومتی بمنظور تأمین شرایط مساعد کار برای سازمان های حزبی جهت عملی نمودن اهداف حزب.
 6. تأ مین روابط حسنه و متقابلاً مفید با نهاد های بین المللی بمنظور معرفی حزب در سطح ملی و بین المللی.
 7. استماع گزارشات کارو فعالیت شعبات مرکزی، کمیته های ولایتی، شهرکابل و معادل آن .
 8. توزیع کارت های عضویت حزبی و یا تفویض صلاحیت به کمیته های حزبی در زمینه.
 9. صدور مصوبات و رهنمود ها جهت رفع نواقص کار.
 10. معرفی کادر ها به مقامات حزبی و ارگان های دولتی.
 11. رهبری شعبات مرکزی توسط برخی از اعضای دارالانشا.
 12. ایجاد و الغای شعبات مرکزی، کمیته های ولایتی شهرکابل و معادل آن.
 13. تصویب لوایح وظیفوی شعبات مرکزی حزبی.
 14. تعین مسئولین و اعضای شعبات مرکزی حزب.
 15.  ایجاد پست های حرفوی  حزبی و تعین  کادر ها در آن .
 16. ارایۀ گزارش کار و فعالیت به بیروی اجرائیه حزب.

 مادۀ هفدهم

وظایف رئیس حزب:

 1. ریاست اجلاس کنگره، کمیته مرکزی، بیروی اجرائیه و دارالانشا.
 2. نمایندگی از رهبری حزب درجلسا ت ملی، بین المللی،  مقامات حکومتی، احزاب سیاسی و جامعه مدنی در همآهنگی با دارالانشا.
 3. تآمین همآهنگی در کار ارگان های رهبری کنندۀ حزب.
 4. رهبری کلی امور شعبات مرکزی حزب.
 5. رهبری مستقیم امور مالی حزب.
 6. اعلان موقف حزب در رابطه به مسایل اهم ملی، طبق فیصله دارالانشا حزب.

 فصل چهارم

کمیته های محلی

مادۀ هژدهم

کمیته های ولایتی شهرکابل و معادل آن:

1.  کمیته های ولایتی، شهرکابل  و معادل آن به تصویب دارالانشا حزب ایجاد میشود.

2.  کمیته های حزبی  افغان های مهاجر درهر کشور خارجی معادل کمیته های حزبی ولایتی میباشند.

3. اعضای کمیته های ولایتی شهرکابل و معادل آن که درکنفرانس های مربوطه حزبی انتخاب میگردند، نظربه کمیت اعضای حزب  از3الی 40 تن میباشند. درصورت ضرورت تا 20% از بهترین اعضای حزب توسعه یافته میتوا ند. در صورتیکه اعضای کمیته های موصوف از 15 نفر تجاوز نماید بیروهای اجرائیه کمیته های مذکور تشکیل میگردد.

 ماده نزدهم

وظایف کمیته های ولایتی شهرکابل و معادل آن:

 1. تحقق مصوبات دارالانشا و بیروی اجرائیه حزب .
 2. رهبری سازمان های مربوط در راستای تحقق فیصله های حزب .
 3. اتخاد تدابیرغرض جذب به صفوف حزب و تبلیغ اهداف حزب در بین مردم .
 4. ایجاد کمیته های حزبی ولسوالی، شهری (بدون شهرکابل )، نواحی .
 5. اتخاذ تدابیرغرض تدویر به موقع جلسات حزبی سازمان های مربوط و کنترول آن از جمع آوری حق العضویت، اعانه اعضا و هواخواهان حزب.
 6. ارایه گزارش به دارالانشا حزب .
 7. کمیته های ولایتی شهرکابل و معادل آن  که بیروی اجرائیه نداشته باشند درهر15 روزجلسات خویش را دایر مینمایند. کمیته های که دارای بیروی اجرائیه اند در هر سه ماه یکبار، بیروهای اجرائیه شان درهر15 روز یکبار، درصورت ضرورت بیشتر از آن جلسه  مینمایند.
 8. کمیته های ولایتی شهرکابل و معادل‌ آن  مستقیمأ تحت رهبری دارالانشا حزب کار، فعالیت نموده شعبات ضروری را ایجاد، سیستم منظم اطلاعات و گزارش دهی را تنظیم می نمایند.
 9. کمیته های ولایتی شهرکابل  و معادل آن منحیث نماینده حزب در محل در انتخابات شورای ملی، شورای ولایتی، شورای ولسوالی، شاروالی ها نقش فعال را ایفا، کاندیدان حزبی، غیر حزبی را آماده و به دارالانشا جهت تائید معرفی می نمایند.
 10.  شورای اروپائی حزب که در شرایط کاملآ متفاوت از داخل کشور، در راه تحقق اصول کلی حزب، اندیشه های  ترقی خواهانه کار، فعالیت می نمایند. ساختار شان را بر اصول اساسنامه حزب، طرزالعمل جداگانه مصوب دارالانشا در مطابقت با شرایط کشورهای میزبان و اتحادیه اروپا عیار می سازد.

مادۀ بیستم

کمیته های شهری(بدون کابل)، نواحی و ولسوالی :

 1. کمیته های شهری، نواحی و ولسوالی طبق مصوبات کمیته ولایتی وشهرکابل  مربوط ایجاد میگردد.
 2. کمیته های نواحی به کمیته شهری، کمیته های شهری و ولسوالی به کمیته ولایتی شهرکابل گزارشده میباشند.
 3. اعضای کمیته های شهری، نواحی و ولسوالی با درنظرداشت کمیت اعضا 3-15 نفر در کنفرانس های مربوط انتخاب دارای منشی و معاون میباشند.

بیست و یکم

گروپ های حزبی، حوزه حزبی  :

 1. گروپ های حزبی، حلقۀ اتصال و ارتباط حزب با مردم بوده، بر اساس محل زیست یا محل کار با تعداد (3 الی 15) عضو ایجاد میگردد. در صورت ازدیاد اعضا در یک محل چند گروپ حزبی تشکیل شده میتواند.
 2. گروپ های حزبی، دارای منشی و معاون میباشد که از جانب اعضا انتخاب میشوند.
 3. اعضای گروپ های حزبی، اهداف حزب را در میان مردم  تبلیغ  نموده، جلب و جذب بهترین ها را به صفوف حزب مورد توجه دایمی قرار میدهند.
 4. گروپ های حزبی روابط و مناسبات نزدیک و دوستانه را با شخصیت های ملی، فرهنگی، تجاری، قومی ایجاد و تقویت می بخشد.
 5. در صورتیکه در یک محل بیش ازسه گروپ حزبی وجود داشته باشند، حوزه حزبی ایجاد میگردد که رهبری آن درجلسه عمومی انتخاب میگردد که دارای منشی، معاون می باشد، تعداد اعضای این کمیته نباید کمتراز سه و بیشتراز هفت نفر باشد.
 6. پذیرش به حزب، جمع آوری حق العضویت و اعانه، تدویر جلسات گروپی، ارتقای آموزش اعضای حزب، تامین ارتباط با مردم درساحه مربوطه، تبلیغ اهداف حزب، تحقق مصوبات مقامات مافوق با تهیه پلان های تدابیری، ایجاد گروپ های علاقه مندان وغیره.از وظایف حوزه حزبی است.
 7. حوزه حزبی  به کمیته های ناحیه، شهر بدون ناحیه و ولسوالی گزارش ده میباشد.

 فصل پنجم

احکام متفرقه

مادۀ بیست و دوم

حزب از جهت مالی متکی است بر:

 1. حق العضویت اعضا که نورم و طرز پرداخت آن توسط طرزالعمل جداگانه دارالانشا حزب تنظیم میگردد.
 2. اعانه، کمک های مالی اعضا، علاقه مندان و هوا داران.
 3. عواید نشرات و مطبوعات.
 4. عواید تشبثات اقتصادی.

مادۀ بیست و سوم

تشبثات اقتصادی:

حزب همزمان با فعالیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی میتواند به ایجاد موسسات تولیدی، تجارتی، تعلیمی و فرهنگی  مبادرت ورزد.

مادۀ بیست و چهارم

حزب و انتخابات:

 1. حزب به مثابه سازمان فعال سیاسی در انتخابات نقش اساسی و فعال گرفته، کاندیدان مستحق را معرفی و یا ازکاندیدان همسو پشتیبانی مینماید.
 2. نامزد حزب برای انتخابات ریاست جمهوری از جانب بیروی اجرائیه و نامزدان حزب برای انتخابات ولسی جرگه، ازجانب دارالانشا، نامزدان حزبی شوراهای لایتی ولسوالی و شاروال ها ازجانب کمیته های  حزبی ولایتی شهرکابل  ومعادل آن، برای انتخابات سایر مقامات و نهاد های انتخابی از جانب کمیته های حزبی ولایتی شهرکابل معرفی میشوند.

 مادۀ بیست و پنجم

بیرق، نشان، مهر و ارگان نشراتی:

حزب دارای بیرق، نشان، مهر و ارگان نشراتی مشخص خود میباشد. اتخاذ تصمیم در مورد ارگان های نشراتی و ممیزات مهر، صلاحیت دارالانشا حزب است. بیرق، نشان در کنگره حزب انتخاب میگردد.

مادۀ بیست و ششم

حزب و جامعۀ مدنی:

حزب بمنظور پرورش سالم جوانان، زنان، سایر اقشار جامعه، آماده نمودن آنها برای پاسداری از حقوق قانونی شان از ایجاد کمیته ها، اتحادیه های مربوطه حمایت می نماید. حزب استقلال سازمانی ساختار های متعلق به جامعه مدنی را رعایت نموده، آنها را در امور مربوطه یاری و کمک میرساند.

 مادۀ بیست و هفتم

مکافات و مجازات:

الف - اعضای حزب در صورت تبارز لیاقت، شایستگی در اجرای وظایف حزبی، مبارزۀ صادقانه و برجسته در جهت تحقق مندرجات مرامنامه، اساسنامۀ حزب، بر اساس پیشنهاد کمیته های مربوطه، شعبات مرکزی و تائید ارگان های رهبری حزب مورد تقدیر قرار میگیرند.

نوع و سطح تقدیر توسط طرزالعمل جداگانه از جانب دارالانشا، حزب تعیین و مشخص میگردد.

ب- اعضای حزب نسبت عدم رعایت مطالبات اساسنامه، تخلف از اصول، موازین ودساتیر حزبی ذیلاً تأدیب و مجازات میشوند:

- توصیه

-   اخطار

-   اخراج ازعضویت حزب

چگونگی تأدیب و مجازات اعضای حزب توسط طرزالعمل جداگانه از جانب دارالانشا حزب تنظیم و مشخص میگردد.

اعضای کمیته مرکزی که مرتکب تخلفات جدی میگردد عضویت آنها در کمیته مرکزی از جانب دارالانشای حزب تعلیق، اخراج آن به کمیته مرکزی پیشنهاد و در زمینه تصمیم اتخاذ می گردد.

 مادۀ بیست و هشتم

دفاتر حزبی:

دفتر مرکزی حزب در شهر کابل موقعیت دارد. دفاتر حزبی طبق ضرورت وفیصله دارالانشا حزب ایجاد می گردد.

مادۀ بیست و نهم

انحلال حزب:

در صورت بروز اوضاع نا مساعد که تداوم کار حزب در جهت تحقق اهداف مرامنامه  آن نا ممکن گردد، موضوع  انحلال حزب در جلسۀ فوق العادۀ کمیته مرکزی تحت غورو بررسی قرار گرفته، تصمیم نهایی در زمینه به دو ثلث آرای اعضای حاضر در جلسه اتخاذ، موضوع طی اعلامیۀ رسمی به آگاهی اعضای حزب، سایر هموطنان و وزارت عدلیه رسانیده میشود.

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

د افغانستان د آبادی ګوند

اساسنامه

لمړیڅپرکی (فصل)

عام اصول

لمړی ماده:

دغه  اساسنامه  د اساسی قانون د احکامو  د 35 مادی  د لمړی جزء  د د ویمی فقری او د  گوندونو د قانون د 4 مادي په رڼا کی د افغانستان د آبادی ګوند د مرامنامی له مخي  د حزب د داخلی  ژوند د تنظیم او د ګوند د غړو او ارګانونو د دندو ، حقوقو او صلاحیتونو د تعریف  په موخه وضع شوی ده.

د افغانستان د آبادی ګوند چی له دی وروسته په دی سند کی د (ګوند) په نوم یاديږی، یو خپلواک،وطن دوست او ترقی غوښتونکی سیاسی سازمان دی چی زموږ د هیواد په  ملی ، مترقی او  دیموکراتیک خوزښت پوری اړه لری.    د ګوند ټولنیز بنسټ د  هیواد پراخی زیارکښی پرګنې ،  ښاری او کلیوالی  میانه حاله  قشرو نه  او روشنفکران  جوړوی.  

دویمه ماده:                                                              

د ګوند تشکیلاتی جوړښت پر لاند نیو اصولو ولاړ دی :

1. د ګوند دننه  پراخه دیموکراسی :   د ګوند رهبری ټول اورګانونه، له لاندي تر پورته انتخابی دی.  دغه ټاکنی د غړو د آزادی نوماندی پر میکانیزم د سري، آزاد ، مستقیم او د تصویب په صورت کی دعلنی رای ورکوني له لاری کیږی.

2. مرامی وحدت :  د ا یو برنامه محوره ګوند دی  او غړي یې  مکلف دی د خپل ګوند سیاست او پریکړي ترڅو یې د بدلون  په باره کی جمعی پریکړه کیږی، اجرا کړی.

د ګوند رهبری جمعی ده . د د ندو د اجرا او نه اجرا  مسؤلیت فردی دی. ګوند  د واک  ویش او د مسوولیتونو نه تمرکز هڅوی.

 دریمه ماده:

د غونډو نصاب او پریکړی:

1. د ګوند غونډی د غړود اکثریت په حضور رسمیت پیدا کوی او پریکړی د حاضرو غړو د را یو په اکثریت کیږی. خو که په دی اساسنامه کی په بل ډول تصریح شوی وی  هغسی کیږی .

2. مخالف اقلیت په جمعی توګه او هر غړی په یوازی توګه حق لری د نیول سوو تصمیمو د تعدیل یا تغیرد پاره  خپل وړاندیزونه  لوړپوړي ارګان ته وړاندی کړی.

3. د ګوند هیڅ یو غړی نشی کولی چی د جمعی پریکړو د اجرا مخنیوی وکړی. هغه پریکړی چی د دغی اساسنامی پر بنسټ نیول شوی وي د اجرا وړ دی.

 

 

دویم څپرکی (فصل)

د غړیتوب شرطونه، حقوق او مکلفیتونه

څلورمه ماده

د غړیتوب شرطونه:

د افغانستان هر وګړی چی قانونی عمر (18کاله ) بشپړ کړی وی ، د بل کوم سیاسی ګوند غړیتوب ونه لری  او د محاکمو له لوری له مدنی حقوقوڅخه په محرومیت محکوم نه وی ، د ګوند مرامنامه  او اساسنامه ومنی، ګوندی ونډه ورکړی او د ګوند په غونډو کی فعالانه ګډون وکړی، د ګوند غړیتوب خپلولی شی.

هغه کسان چی لیواله دی او د ګوند سره مینه لری د ګوند د مینه والو په ګروپ کی تنظیميد لای سی.

پنځمه ماده

په ګوند کی منل کیدل:

1. د ګوند غړیتوب په انفرادی ډول په ګوندی ګروپونوکی  منل کیږی او د ګوندی ولایتی یا دهغو معادل  شوراګانو او یا هغو شوراګانو لخوا چی د ګوند دارالا نشا صلاحیت ورکړی وی، د غونډی د حاضرینو د رایو په اکثریت نهایی تصویبیږی.

2. ګوند ته ټولنیز منل د دارالانشا صلاحیت دی. د سیاسی ګوندونو سره یووالی د اجراییه بیرو له صلاحیتونو څخه دی او نهایی تصویب یې د ګوند په مرکزی شورا پوری اړه لړی.

شپږمه  ماده

د غړو حقوق:

1. په غونډو او ګوندی مطبوعاتو کی پر ګوندی مطروحه مسایلو شفاهی او تحریری نظر او وړاندیزونه ورکول په دی شرط چی د ګوندی اصولو سره په ټکر کی نه وی.

2. ګوندی مقامو ته ځان او یا د خپل خوښی کاندید نومول.

3. ګوندی مقامو ته خپل د خوښی نوماندانو ته په آزاده توګه رای ورکول.

4. په ټولو غونډو او ګوندی ارګانونوکی د کنګری په شمول د خپلو حقوقو څخه دفاع کول.

5. د ګوندی غړو او ارګانو پر کار او فعالیت رغنده او ګټوری نیوکی  .

6. په سیاسی، فرهنګی او ټولنیزو چارو کی د ګوند له ملاتړ څخه برخمن کیدل.

7. د هېواد په کچه انتخابی کرسیو ته د ګوند په ملاتړ نوماند کیدل.( د مربوط مقام په تصویب)

8. د ګوند د لوړ پوړو ارګانونو له فعالیت او پریکړو څخه د خبریدو حق او د خپلو وړاندیزونو  او نظریاتو په باره کی  د اجرا آتو څخه د خبریدلو حق .

9. یوازی  د دوو دورو لپاره د ګوند د رئیس په توګه ځان نوماندول.

اومه ماده:

د غړو دندی:

1. د اسلام د سپېڅلی دین د اساساتو رعایت او عملی کول، د اساسی قانون، د سیاسی ګوندونو د قانون اودهېواد د نافذه قوانینو رعایت او په روزمره ژوند کی د خلکو منل شویو رواجونو او عنعنو ته درنښت.

2. د مرامنامې د موخو د تطبیق لپاره نه ستړی کیدونکی کار اوفعالیت او د ګوند د اساسنامی د مطالباتو رعایت.

3. د خلکو د مختلفو قشرو او بیلو اجتماعی ، صنفی او فرهنګی نهادونو په مینځ کی. د ګوند د موخواو سیاست تبلیغ او توضیح  .

4. د ګوند د تشکیلاتی او سازمانی تقویت ، د ګوند د اجتماعی بنسټونو د ټینګښت، د نفوذ  او  تاثیر د ساحی  د پراختیا  په موخه د ګوند صفوفو ته د نوو غړو جلب او جذب .

5. د ګوند  د  مالی تقویې په خاطر په خپل وخت دګوندی ونډی او بسپنی ورکول او د ګوند نور غړی او مینه وال  هم په دې لاره کی هڅول.

6. د علمی،سیاسی او ادبی آثارو د مطالعې له لاری خپله سیاسی، مسلکی او علمی پوهه لوړول.

7. ملی ګټو ته پر شخصی، ډله ا یز، قومی، مذهبی، ژبنی، سمتی او نژادی ګټو لومړیتوب ورکول او د فراکسیونی او انشعابی انحرافاتو په وړاندی مبارزه.

8. د ګوند  د ارګانونو او شورا ګانو د جمعی پریکړو او اوامرو څخه اطاعت.

9. د ګوندی  ارګانونو او غړو د کار د نواقصو او نیمګړتیاوو له مینځه وړلو لپاره اصولی مبارزه.

10. د ملی ګټو، د ګوند د پالیسی او وحدت خلاف  نظر ورکولو څخه ډډه کول.

11. د ګوندی اسرارو ساتنه.

 

 

 

دریم څپرکی (فصل)

تشکیلاتی جوړښت

اتمه ماده:                                           او رهبری  ارګانونه

تشکیلاتی جوړښت:

د ګوند تشکیلاتی جوړښت په لاندی ډول دی  :

1. کنګره.

2. مرکزی کمیته.

3. اجراییه بیرو.

4. دارالانشا.

5. سیمه ایزی کمیتی (لمړنی سازمان،ناحیه،ښار،ولسوالی او ولایت).

6. ګوندی حوزی.

7.ګوندی ګروپ.

نهمه ماده:

د ګوندی عالی ارګانونو صلاحیتونه او دندی

کنګره:

کنګره دګوند تر ټولو اوچت رهبری کوونکی ارګان دی چی هر دری کاله یو ځل د ګوند د ولایتی او معادلو کنفرانسو د منتخبو استازو د لږ تر لږه دوه ثلثو په ګډون جوړیږی او د هغی پریګړی د حاضرو اعضاو په اکثریت نیول کیږی. فوق العاده کنګره د مرکزی کمیتی د غړو د دوه ثلثو د پریکړی په اساس رابلل کیږی.

د کنګری غړی د آزادو، سری اومستقیمو ټاکنو له لاری او د تصویب په صورت کی په علنی ډول د ګوند په ولایتی کنفرانسونو اود هغو معادل کنفرانسو  کی ټاکل کیږی .

د کنګرې د غړو تعداد  او د نمایندګی نورم  او په ګوندی کنفرانسو کی د انتخاباتو طرزالعمل اجرائیه  بورو تصویبوی.

 د مرکزی شورا غړی په دې کنفرانسوکی د نمایندګۍ تر نورم دباندی  کاندید یږی او د اکثریت رایو د ګټلو په صورت کی کنګری  ته  نماینده  ټاکل کیږی.

لسمه ماده

د کنګری واکونه او دندې:

1. د مرکزی کمیتی د کار او فعالیتونو د رپوټ اوریدل او په دی برخه کی تصمیمونه نیول.

2. د ګوند د مرامنامې اواساسنامې تصویب ، تعدیل ، یا تکمیل ؤ تنقیص .

3.  د مرکزی کمیتی د غړو د شمیر ټاکل او په کنګره کی د حاضرو غړو د رایو په اکثریت د هغو ټاکنه.

4. د ګوند د نوم ، بیرغ او نښان ټاکل .

5. د ګوند د روان سیاست د اساسی اړخونو ټاکل .

یولسمه ماده:

مرکزی کمیته:

مرکزی کمیتی د دوو کنګرو تر مینځ تر ټولو لوړمقام دی چی په هر کال کی یو ځل غونډه کوی.

د مرکزی کمیتی فوق العاده غونډه د اجرائیه بیرو په تصویب یا د مرکزی کمیتی د دوو ثلثو غړو له خوا رابلل کیږی.

د مرکزی کمیتی دغونډو نصاب د اکثریت غړو په حضور بشپړ او د هغی پریکړې د حاضرو غړو د رایو په اکثریت کیږی.

دوولسمه ماده:

د مرکزی کمیتی دندې او واکونه:

1. د اجرائیه بیرو د کار او فعالیت ګزارش اوریدل او په دی اړوند تصمیم نیول.

2. د اجرائیه بیرو د غړود شمیر ټاکل او د غونډی د حاضرینو د اکثریت په رایو سره د ګوند د مرکزی کمیتی له غړو څخه د اجرائیه بیرود غړو ، د ګوند د ریس او مرستیالانو  انتخاب.

3. د کنګری د پریکړو د سرته رسولو لپاره  تدابیر نیول.

4. د ګوند  د  مرکزی کمیتی غړیتوب ته د فعالو او وړ کدرونو ارتقا، چی د هغوی شمیر د کنګری د ټاکل سوی مرکزی کمیتی د غړو څخه تر 20٪ ډیر نه سی.

5.  د مرکزی کمیتی  د هغو غړو ایستل چی د کار په دوران کی یې له ځان څخه وړتیا نه وی ښوولی.

6.  د ګوند کنګری ته د مرکزی کمیتی د کار او فعالیت رپوټ ورکول.

.7  د اړتیا په صورت کی د ګوند په  مرام نامه  او اساسنامه کی د ځینو تغیراتو راوستل.

دیارلسمه ماده:

اجرائیه هيت(بیورو) :

اجرائیه بیرود مرکزی کمیتی د دوو غونډو ترمینځ عالی رهبری کونکی ارګان دی او په عادی حالاتو کی په هرو درو میاشتو کی یو وار غونډه کوی. د اجرائیه شورا د غونډو نصاب د غړو د اکثریت په حضوربشپړ او پریکړی ئي د اکثریت حاضرو غړو پر اساس نیول کیږی. فوق العاده غونډه د دارلانشا یا د اجرائیه شورا د اکثریت غړو د غوښتنی پر اساس جوړیږی.

څورلسمه ماده:

د اجرائیه شورا واکونه اودندی:

1. د دارالانشا د کار او فعالیت ګزارش اوریدل او په دی برخه کی لازم تصمیم نیول.

2. د مرکزی کمیتی د غړو له مینځه د دارالانشا د غړو د شمیر ټاکل  او انتخاب .

3. د ګوندی ټاکنو او کنفرانسونو تدویر او د نماینده ګیو د نورم د طرزالعمل تصویب.

4. د جمهوری ریاست په ټاکنوکی د ګوندی نوماند معرفی او یا د بل نوماند څخه ملاتړ.

5. د ټاکنو، ملی او بین المللی مهمو مسایلو په اړه د ګوند دریځ ټاکل.

6. د ګوند د موخو ، د کنګری او د مرکزی کمیتی د مصوبو د تحقق لپاره د تدبیرو نیول .

7. د اجرئیه بیرو د کار او فعالیت ګزارش د مرکزی کمیتی غونډی ته وړاندی کول.

پنځلسمه ماده:

دارالانشاء:

1. دارالانشاء  د ګوند له رئیس، مرستیالانو او غړو څخه جوړه شوی ده.

2. دارالانشا‌‎ء د ګوند تل فعال ارګان دی چی د ګوند ورځنی چاری رهبری کوی او د مرکزی څانګو له لاری ګوندی کمیتی د مرامی موخو او د ګوندی اساسنامې د غوښتنو د تحقق لپاره رهبری کوی.

3.دارالانشاء په هرو 15 ورځو کی غونډه کوی او د ضرورت له مخی د دی څخه زیاتی غونډی رابلی شی.

4.د دارالانشاء ټولی پریکړی د غونډی د حاضروغړو د رایو په اکثریت کیږی.

شپارسمه ماده:

د دارالانشاء دندي او واکونه:

1.  د ګوندی رهبرۍ د پریکړو د پر وخت تحقق لپاره د تدابیرو نیول.

2.  د مرکزی څانګو ، ګوندی ولایتی کمیتو او د هغود معادلو کمیتو د  سیاسی،  تشکیلاتی، مالی او فرهنګی، کاراو فعالیت لارښوونه.

3. ولسی جرګې او نورو انتخابی نهادو  ته  د ګوندی نوماندانو معرفی یا د نورو نوماندانو څخه ملاتړ.

4.  د عوایدو او مصارفو د مسایلو څیړنه او د ګوند  د مالی طرزالعمل  له تطبیق څخه نظارت .

5.  د ګوند د موخو عملی کولوته د مساعدو  شرایطو د  برابرولو د پاره له نورو ګوندونو ، سیاسی سازمانونو، مدنی ټولنو او دولتی ارګانو سره د اړیکو جوړول .

6.  د نړیوالو نهادو سره  د ګوند د  ور پیژندنی په خاطر په ملی او  نړیواله کچه ګټوری او حسنه اړیکی درلودل .

7.  د مرکزی کمیتی  د څانګو ، ولایتی کمیتو او یا معادل د کار او فعالیت  رپوټ اوریدل.

8.  د غړیتوب د کارتونو ویش او په دی  برخه کی ګوندی کمیتو ته د واک ورکول

9. د مصوبو صادرول او د کار د نبمګړتیا ؤ  د له منځه وړلو لارښوو نه.

10. دولتی ارګانونو او ګوندی مقاماتو ته د کادرونو ور پیژندل

11. د دارالانشاء د ځینوغړو له لوری د مرکزی څانکو رهبری.

12.د تشکیلاتو د څانګی د وړاندیز پر اساس د مرکزی شعبو او ولایتی کمیتو او معادل ایجادول او یا له منځه وړل.

13.د ګوند ی مرکزی څانګو د دندو د لوایحو تصویبول.

14.د ګوند د مرکزی څانګود غړو او مسولینو ټاکل.

15.د حرفوی پستونو ایجاد او د کادرونو ځای پرځای کول.

16. د ګوند اجراییه بیرو ته د کار او فعالیت رپوټ ورکول.

اوه لسمه ماده:

د ګوند رئیس:

د ګوند رئیس لاندی دندی لری :

1.د کنګری د غونډی، دمرکزی کمیتی، اجرائیه بیرو اود دارالانشاء دغونډو مشری کول.

2. په ملی او بین المللی غونډو کی او د حکومتی مقامو، سیاسی ګوندو او مدنی ټولنوسره په غونډو کی  د ګوند استازیتوب خو مخکی له مخکی د دارالانشاء سره په همغږی کی.

3. د ګوندی رهبری د ارګانو د کار د همغږی  تامین .

4. د ګوند د  مرکزی څانګو د چارو رهبری .

5. د ګوند د مالی چارو مستقیمه رهبری.

6. په  مهمو ملی مسئلو کی د ګوند د موقف اعلان د دارالانشا  د پریکړی له مخی.

څلورم څپرکی (فصل)

محلی شورا ګانی

 

اتلسمه ماده:

ولایتی کمیتی او د هغو معادل .

1- ولایتی کمیتی او د هغو معادل د ګوند د دارالانشاء په تصویب جوړیږی.

2- د کابل د ښار کمیته او په بهرنیو هیوادو کی د افغانی مهاجرینو  ګوندی کمیتی  د  ولایتی شورا ګانو معادل دی .

3- ولایتی کمیتو او معادل یې  چی د ګوند په اړوندو کنفرانسونو کی انتخابیږی،د ګوند ی غړو کمیت ته په کتو له دریو څخه تر څلویښت تنو وی.

4-  د ضرورت په اساس ولایتی  کمیتی کولی شی  د ګوند له بهترینو غړو څخه تر 20٪ پراختیا و مومی خو چی تر ۴۰ زیات نسی .

 5- که  د یادو کمیتوغړی له 15 کسانو څخه زیات وی ، اجرائیه بیرو جوړیږی.

نو لسمه ماده:

د ولایتی کمیتو او هغو د معادلو کمیتو دندی :

1. د دارالانشاء او د ګوند د اجرائیه بورو د مصوبو تحقق.

2. د ګوند د پریکړو د تحقق په موخه د لاندو سازمانو رهبری.

3. د ګوند لیکو ته د جذب په موخه لازم تدابیر نیول او همدا رنګه خلکو ته د ګوند د موخو تبلیغ.

4. د ولسوالیو، ناحیو او ښاری کمیتو جوړول.

5. پر وخت د ګوندی غونډو د جوړولو او د ګوندی ونډی او بسپنی د راغونډولو تدابیر او کنترول یې .

6. د ګوند دارالانشاء ته له خپلو فعالیتو څخه منظم رپوټ ورکول.

7. ولایتی کمیتو او د هغو معادل چی بیروی اجرائیه ونلړی په هر 15 ورځو کی غونډه کوی.

هغه کمیتی چی اجرائیه بورو لری په هرو درو میاشتو کی یوځل او اجرائیه بیرو یې په هرو 15 ورځو کی یو ځل غونډی کوی. د ضرورت پر وخت هم غونډی رابللی شی.

8. ولایتی کمیتی او معادل یې مستقیما د ګوند د دارالانشاء  تر رهبری لاندی کار او فعالیت کوی. اړینی څانګی لری د اطلاعاتو او ګزارش ورکولو منظم سیسټم تنظیموی.

9. ولایتی کمیتی او معادل یې د ګوند د استازو په توګه د ملی شورا ،ولایتی شورا، د ولسوالیود شورا ګانو اود ښاروالیو په ټاکنو کی فعاله ونډه اخلي . ګوندی او غیر ګوندی نوماندان آماده کوی او دارالانشاء ته یې د تائید لپاره ور پیژنی.

10. د ګوند اروپایی شورا چی په پشپړ ډول د هیواد له د ننه څخه په بیلو شرایطو کی د ګوند د کلی اصولو او ترقی غوښتونکوافکارو د تحقق د پاره کار کوی ، خپل جوړښت د اساسنامی او د دارالانشاء  د مصوب بیل طرز العمل له مخی او د کوربه هېوادونو او د اروپا ئی اتحادیې د شرایطو سره سم  عیاروی .  په استثنا د مالی چارو چی مستقیما د ګوند د دارالنشاء څخه رهبری کیږی.

شلمه ماده:

(د کابل پرته) ښاری ،ناحیوی او ولسوالی کمیتی:

1. ښاری، ناحیوی او ولسوالۍ کمیتی  د ولایتی کمیتی په تصویب رامینځ ته کیږی.

3. ناحیوی کمیتی ښاری کمیتوته ، ښاری او ولسوالی کمیتی ولایتی کمیتو ته ګزارش ورکوی.

4. د ښاری، ولسوالیو او ناحیود کمیتو غړی دحزبی غړودکمیت په نظر کی نیولو سره ۳-۱۵ تنه  په اړوند و کنفرانسو کی انتخاب او یو منشی او معاون لری.

یو ویشتمه ماده

ګوندی ګروپونه او لمړنی سازمان:

1. ګوندی ګروپونه ، له خلکو سره د ګوند د اړیکو دنږدیوالی کړی ده او د کارد محل یا د ژوند د محل پر اساس له3 نه تر 15 غړو څخه جوړیږی.  د غړو د ډیریدو په صورت کی په یو محل کی څو ګوندی ګروپونه جوړېدلای  سی  .

2.  ګوندی ګروپونه یو منشی او یو معاون لری چی د غړو له خوا انتخابیږی.

 3.  د ګوندی ګروپو غړی، په خلکو  کی د ګوند موخی تبلیغوی او د ګوند لیکوته د ښو خلکو جلب او جذب کوی.

4. ګوندی ګروپونه د ملی، فرهنګی ، سوداګریز او  قومی شخصیتونو سره ښې او نیژدې اړیکی ټینګوی.

5.  په یو سیمه کی چی له 3 څخه ډېر ګوندی ګروپونه وجود ولری، لمړنی سازمان رامینځته کیږی. چی رهبری یې د سازمان په عمومی غونډه کی انتخابیږی چی یو منشی او معاون لری .

 6.  د رهبری د غړو شمیر د اولیه سازمان د غړو په کمیت پوری اړه لری خو له 3 څخه لږاو له 7 څخه ډېر به  نه وی .

7. ګوند ته د غړو منل، د ګوندی ونډی او بسپنی راغونډول، د ګروپی غونډو جوړول، د ګوند د غړو ظرفیت لوړول، په اړونده سیمه کی د خلکوسره اړیکی ټینګول، د ګوند د موخو تبلیغ، د تدابیری پلانو په جوړولو سره د لوړپوړو مقامو د مصوبو تحقق، د علاقه مندانو د ګروپونو جوړول د سازمان له لومړیتوبونو څخه دی .

8. لومړنې سازمان د ناحیو شوراګانو، یا د ښار شورا ته (چی ناحیه شتون و نه لری) اود ولسوالیوشوراګانو  ته ګزارش ورکوی .

پنځم څپرکی (فصل)

متفرقه احکام

دوو ویشتمه ماده

مالې چاری:

ګوند له مالې پلوه  پر لاندو سرچینو متکی دی :

1.د غړو حق العضویت چی نورم او د ورکړی طرزالعمل یی د دارلانشاء لخوا تصويبیږی.

2. د غړواو علاقه مندانو اعانه او مالی مرسته.

3.د مطبوعاتو او نشراتو عواید.

4. د اقتصادی تشبثاتو عواید.

در ویشتمه ماده:

اقتصادی تشبثات:

ګوند کولی شی د سیاسی، ټولنیزو او فرهنګی فعالیتونو سره سره د تولیدی، سوداګریزو او تعلیمی موسسو په جوړولو هم لاس پوری کړی.

 

څلور ویشتمه ماده:

ګوند او ټاکني:

ګوند د یو سیاسی فعاله سازمان په توګه په ټاکنو کی فعاله ونډه اخلی. وړ کاندید معرفی  او یا له نورو هم نظره کاندیدانو څخه ملاتړ کوی.

1.د ګوند هر غړی حق لری چی د ګوند په ملاتړ د جمهوری ریاست، ولسی جرګی، ولایتی شوراګانو، ولسوالۍ شوراګانو، کلیو شوراګانو، ښاروالی غونډو او ښاروالانو کی برخه واخلی.

2.د ګوند غړی په ټاکنوکی تعهد، تحصیل، تجربه، تخصص، لیاقت او د نوماندانو شایستګی په پام کی نیسی او له هغوی ملاتړ کوی.

3. د جمهوری ریاست لپاره د ګوند نوماند د بیروی اجرائیه لخوا، ولسی جرګی ، ولایتی شوراګانو او ښاروالانو  ته د دارالانشاء لخوا (د مربوطو ولایتی او معادلو شوراګانو په مشوره ) او نورو مقاماتو او نهادونو ته د ګوند ی مربوطو شورا ګانو له خوا  معرفی کیږی.

پنځه ویشتمه ماده:

بیرق، نښان، مهر او نشراتی ارګان:

ګوند ځانګړی مهر، نښان، بیرق او نشراتی ارګان لری چی د ممیزاتو  په باره کی یې پریکړي د دارالانشاء په واک کی  دي.

شپږ ویشتمه ماده:

ګوند او مدني ټولنې:

ګوند د ځوانانو،ښځو او د  ټولنی د نورو قشرونو د سالمی روزنی په خاطر او له خپلو حقوقو څخه د دفاع په موخه د  اتحادیو او شوراګانو له جوړ ولو څخه ملاتړ کوی  .

 ګوند د هر مدنی سازمان خپلواکۍ ته درنښت لری او له هغوی سره په چارو کی تر  وسه مرسته کوی.

اوو ویشتمه ماده:

مکافات او مجازات:

الف: د ګوند هغه غړي چی د مرامنامې او اساسنامې په ورکړشویو دندو کی وړتیا وښایی او د اړونده شوراګانو او یا د مرکزی څانګو له خوا وړاندیز وشی او د ارګانونو له لوری تایید شی نو د ګوند ی رهبری له لوری ستایل کیږی. د ستاینی ډول او کچه په  بیل طرزالعمل کی د ګوند د دارالانشاء له لوری ټاګل کیږی.

ب: د ګوند غړی د اساسنامې د مطالباتو د نه رعایت  او د موازینو او اصولو او ګوندی دساتیرو څخه د تخلف  په صورت کی په لاندی مجازاتو سره تادیب کیږی:

- توصیه

- اخطار

 - د ګوند له غړیتوبه ا یستل  

د ګوند د غړود مجازاتو د ورکړی ّڅرنګوالي د بیل طرزالعمل په ترڅ کی د دارالانشاء له لوری مشخص او تنظیم کیږی.

د ګوند د مرکزی شورا غړی چی له جدی تخلفاتو سره لیدل  کیږی ، په مرکزی شورا کی د هغوی غړیتوب  د دارالانشاء له خوا تعلیق او ایستل یې د مرکزی شورا غونډی ته وړندی کیږی او بیا مرکزی شورا خپل تصمیم نیسی.

اته ویشتمه ماده:   ګوندی دفتر:

د ګوند  د مرکزی  دفتر په کابل کی موقعیت لري..

نهه ویشتمه ماده: د ګوند انحلال:

د نا مساعده اوضاع په رامنځته کیدو چی د ګوند د کار تداوم له ستونزو سره مخ کړی او ګوند و نشی کولی خپلومرامی موخو ته کا روکړی، د ګوند  د انحلال پریکړه د مرکزی شورا په فوق العاده غونډه کی ، د حاضرینو په دوو ثلثو رایوسره کیږی او موضوع په یوه رسمی اعلامیه کی د ګوند غړو ،هیوادوالواوعدلیه وزارت ته اطلاع  ورکول کیږي.

                                      

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۰۷۰۹

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018