بیروی اجراییه شورای اروپایی ح آ ا تشکیل جلسه داد.

 

جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای اروپایی ح آ ا بتاریخ ۲۹اپریل۲۰۲۴در فضای مجازی دایر گردید.

در آغاز رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای اروپایی با ارایه گزارش تشکیلاتی نصاب جلسه را تکمیل و رسمیت آ نرا اعلان نمود.

در جلسه آجندای ذیل پیشنهاد و به اتفاق آرا تایید گردید.

۱ / ارایه طرح رهنمود شعبه امور مالی و ضمایم آ ن.

۲ / گزارش مسوول کمیته آلمان ح آ ا پیرامون تطبیق فیصله های اجلاس شورای اروپایی ح آ ا اخیر.

۳ /  پیشنهادات ، انتقادات و نظريات. 

دربخش ماده اول آجندا رفقا صفت الله عمل یار، ، حنیف ضرابی، احد شفیعی و حفیظ مصدق به بحث پیرامون طرح رهنمود امورمالی وفورم های ضمایم آ ن پرداخته پیشنهادات،سوالات و نظريات خویشرا ارایه نمودند. در پایان این بخش طرح رهنمود وضمایم آ ن به اتفاق آ را به تصویب رسید.

در بخش ماده دوم آجندا رفیق احد شفیعی گزارش کمیته آ لمان  ح آ ا را پیرامون اقدامات جهت تطبیق فیصله های اجلاس شورای اروپایی اخیر ایراد نمودند.متعاقباْ حاضرین جلسه هر یک صفت الله عملیار, حنیف ضرابی و حفیظ مصدق روی مواد گزارش بحث نموده نظریات لازم را درین ارتباط مطرح نمودند.

دراخیر رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی ح آ ا سهم رفقا را پیرامون بحث ها رضایت بخش تلقی نموده افزودند که کار عواید مالی حزب دربرهه کنونی یکی از مسایل مبرم وضروری حزب ما بوده که توجه به آ ن یک امر ضروری میباشد که تصویب رهنمود امروز شاهد این ادعا است.

همچنان رفیق داود رزمیارازتلاش کمیته حزبی آلمان بخاطر تحقق فیصله های اجلاس شورای اروپایی اخیر به نیکویی یاد نموده اشاره نمودند که دربرابر کمیته حزبی آلمان هنوز وظایف مبرمی قرار دارد که باید انجام بی پذیرد.

در فرجام رفیق رزمیار برای رفقا موفقیت آرزو نموده ختم جلسه را اعلان نمود.

با درود های رفیقانه

صفت الله عملیار

سکرتر مسوول شورای اروپایی ح آ ا

 

بامـداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۵/ ۲۴ـ ۰۱۰۵

 Copyright ©bamdaad 2024