بسم الله الرحمن الرحیم

مرامنامه حزب آبادی افغانستان

 مصوب کنگره حزب، کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷ 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مرامنامۀ حزب آبادی افغانستان

 

مقدمه

 

در اوایل قرن 20 م، مردم افغانستان با اندیشه مشروطه، استقلال،‌ جمهوری، آزادی،‌ ترقی،‌ عدالت و دموكراسی آشنا شدند و برای تشكل و قربانی دراین راه كمرهمت بستند.

دورنمای سیاسی، اجتماعی،‌ فرهنگ دست پاك، خدمتگذاری برای وطن مشترك، مستقل،‌ با چشم انداز ترقی وتجدد ‌ در میان محافل سیاسی راه گشود. حركت های ترقیخواهانه،‌ محتوای داد خواهانه و اجتماعی كسب نمود، وطن ما از قرون وسطائی به زنده گی مدرن راه یافت. این بیداری سیاسی، اندیشه های ترقیخواهانه، عدالت جویانۀ مردم افغانستان، ارزش های مشترك بشریت،‌ میراث روشنگرانه برای حزب آبادی افغانستان در مبارزه بخاطراستقلال، تجدد،‌ عدالت اجتماعی و دموكراسی در كشور می باشد.

حزب آبادی افغانستان با الهام ازاندیشه ها و آرمان های جنبش مشروطه خواهان وتجدد طلبانۀ سدۀ پیشین کشور ما سازمان می یابد که در طی این سده، سنت غنی مبارزه برای آزادی، دموکراسی، جمهوریت، عدالت اجتماعی را در کشور ما پی ریخته، تلاش برای پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور ما را در مرکز تعهد جانبازانۀ خود قرار داد. حزب ما به سنن پر افتخار این جنبش ها ارج میگذارد، برای حفظ و تحکیم دستاورد های ملی و تاریخی آن سعی میورزد، از تجارب آن می آموزد، می کوشد که سیاست هاو عملکرد های خود را با واقعیت های امروزی جهان، منطقه و روان جامعۀ ما عیار سازد. حزب بر نسل جوان و بالندۀ کشور متکی است. ما به آیندۀ درخشان کشور خوشبین هستیم، این آینده با خرد و بازوی توانای نسل جوان کشور ما ساخته میشود.

مداخلات برخی کشور های جهان، گسترش روز افزون تروریزم، خرابی وضع امنیتی، گسترش بی سابقه و مزمن فساد اداری، بی عدالتی لجام گسیخته، وضع ناهنجار اقتصادی، فقر، بیکاری، ازدیاد فاصله میان فقر، ثروت، افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر نگرانی عمیق مردم ما را بوجود آورده است.

با وجود تغیرات نسبی که درعرصه های معارف، تحصیلات عالی، مواصلات، مخابرات، انکشاف دهات، قانونگذاری، آزادی بیان، ایجاد نیروهای مسلح کشورو دموکراسی بعمل آمده، در مورد حاکمیت قانون، حکومتداری خوب، حقوق بشر و عدالت اجتماعی، طبق توقع مردم عملاً اصلاحات لازم تحقق نیافته است.

 این حالت نه تنها ایجاد یك حركت سرتاسری، ملی رهروان نهضت صلح،‌ دموكراسی،‌ ترقی، عدالت اجتماعی را بخاطر بیرون رفت از وضع موجود به عنوان یك ضرورت جدی مطرح میکند،‌ بلكه نیازمندی برای وحدت سرتاسری نیروهای ملی دموکرات را نیز متبارز می سازد. حزب ما با تآمین تفاهم با احزاب ملی و دموکرات وترقی خواه میخواهد به خلای ناشی از نبود یک حزب قوی، نیرومند و سرتاسری در کشور پایان بخشد.  با درنظر داشت این امر مهم دست صفا، صمیمیت و برادری را برای تآمین تفاهم تا سطح وحدت سازمانی برای همۀ آنها پیش نموده و می نماید.

حزب ما بخاطر دستیابی به موارد فوق اهداف ذیل را تعقیب مینماید:

الف – در عرصۀ حاكمیت دولتی و اداره :

 1. حمایت از استقلال،‌ حاكمیت ملی، ‌تمامیت ارضی و ‌وحدت ملی  مردم افغانستان.
 2. پشتیبانی از نظام قانون اساسی مبتنی بر تفكیك قوای ثلاثۀ دولت و اصول مردم سالاری.
 3. مبارزه برای استقراریك نظام دموكراتیك برمبنای پلورالیزم سیاسی، از طریق ‌برگذاری انتخابات   شفاف، ‌عادلانه و ‌دموكراتیك در تمام سطوح ( از شوراهای قریه تا ریاست جمهوری )، جلوگیری از اعمال نفوذ دولت مردان ، گروه های سیاسی و زور مندان در پروسه های انتخاباتی.
 4. مبارزه برای ایجاد جامعۀ مدنی عاری از ظلم، استبداد، ‌تبعیض، خشونت، مبتنی بر عدالت اجتماعی، حفظ كرامت و حقوق انسانی كه از اصول بنیادین و زرین قانون اساسی افغانستان است.
 5. مبارزه علیه توتالیتریزم، انحصار قدرت و ثروت در هر شكل و شیوۀ آن، اعمال هر نوع خشونت به هدف کسب و حفظ قدرت سیاسی.
 6. پشتیبانی از حكومتداری خوب، ‌تآمین امنیت عامه، افزایش ظرفیت های دولت، تقویت سكتور خدمات اجتماعی و رفاه عامه .
 7. مبارزه در جهت تآمین انكشاف متوازن ملی و تقسیم عادلانه امكانات انكشافی در بین مناطق مختلفه و ولایات .
 8. حمایت از تعدیل قانون اساسی بمنظور رفع تناقضات و ابهامات موجود در آن .
 9. مبارزه در جهت تحقق عملی قانون احزاب سیاسی مبنی بر جلوگیری از ‌ایجاد احزاب سیاسی بر مبنای قومی، ‌محلی، ‌مذهبی، ‌ لسانی و دارای تشكیلات نیمه نظامی، تمویل آنها از منابع خارجی  طبق احکام قانون اساسی و قانون احزاب سیاسی.
 10. مبارزه غرض پایان دادن به نفوذ احزاب و گروه های سیاسی در اردو، پولیس و امنیت ملی.
 11. حمایت از بازسازی، اصلاح ادارۀ دولت در چارچوب یك ستراتیژی ملی از بالا تا پائین، بخصوص باز سازی سیستم عدلی، قضائی، ‌تصفیه اداره از وجود همه عناصر مفسد، قانون شكن به هدف پایان دادن به فساد اداری، جلب حمایت مردم بخاطر تآمین حاکمیت قانون.
 12. مساعی درجهت تحقق سیاست کادری مبتنی بر تحصیل، تجربه، تخصص، لیاقت، کاردانی، تقوی و تعهد به منافع ملی به هدفِ ایجادِ یک ادارۀ کارا، متخصص و با تجربه، دارای توانایی عرضه خدمات مؤثر برای مردم.

 ب - در عرصه تآمین صلح و ثبات در کشور:

 1. حزب ما اساساً مخالف حضور نظامی دائمی نیروهای خارجی در كشور ماست. اما خروج آنها باید با مسؤلیت، در چارچوب حل همه جانبه معضله افغانستان، درضمن توافقات مذاکرات بین الافغانی برای صلح باشد. این  توافقات باید صلح، ثبات دایمی، حقوق و آزادی های دموکراتیک مندرج قانون اساسی را تضمین بین المللی نماید .
 2. حزب ما خواهان آتش بس، قطع فوری جنگ، خونریزی بیشتر، استقرار صلح عادلانه، عام شمول در افغانستان است. آتش بس زمینه لازم را برای شروع، موفقیت مذا کرات مستقیم حکومت و مخالفین مسلح داخلی مسا عد میسازد .
 3. حزب ما از بر چیدن اسلحه غیر قانونی بعد از نهائی شدن توافقات صلح، ‌بحیث جز‌ء توافقات غرض تآمین صلح، امنیت دائمی و حاكمیت دولتی سرتاسری در كشور حمایت می نماید.

 ج - در عرصه نظام حقوقی، حقوق و آزادی های اساسی مردم :

 1. مبارزه بخاطر برابری هموطنان در برابر قانون، قضا، تطبیق یکسان قوانین بالای همه، اصل مسئولیت دولت، جامعه و فرد در برابر همدیگر، حمایت از ایجاد، تحکیم نظام قضایی مستقل، بی طرف و مسلکی.
 2. مبارزه برای تآمین حقوق اساسی و آزادی های فردی مردم که در قانون اساسی کشور تسجیل است.
 3. مبارزه در راه تحقق تساوی حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی زنان با مردان .
 4.  مبارزه علیه جنایات سازمان یافته، تروریزم، کشت، ترافیک مواد مخدرکه نه تنها یک چالش عمده در برابر تحکیم حاکمیت دولتی، ایجاد اقتصاد سالم است، بلکه فساد و تروریزم را نیز تغذیه میکند.

د - در عرصه انکشاف اقتصادی:

 1. حزب ما از سمتدهی اجتماعی اقتصاد بازار حمایت میکند، بدین باور است که انسان و خوشبختی او باید در محورهر گونه سیاست اقتصادی قرار داشته باشد. نسخه اقتصادی جاری با بی عدالتی اجتماعی، بیکاری مزمن، پول پرستی، ثروت اندوزی، جنایات، بحران های اخلاقی، معنوی، تخریب علایق، عواطف انسانی، فروپاشی خانواده و محیط زیست توأم است. بنابر این حزب ما خواستار ارتقای نقش انتظامی دولت در اقتصاد بازاراست .
 2. حزب با توجه به عقب ماندگی شدید اقتصادی افغانستان، نیاز به استفاده از ظرفیت های همه سکتور های اقتصادی، جلب سرمایه گذاری های خارجی جهت رشد سریع نیروهای مؤلده، ترقی علمی، تخنیکی، فرهنگی، از فکتور مداخله فعال دولت، برنامه ریزی انکشاف اقتصادی، اجتماعی بخصوص در مراحل احیای مجدد زیر بنای اقتصادی، ایجاد شبکه های تآمینات اجتماعی و رقابت سالم میان سکتور های مختلف پشتیبانی میکند.
 3. مبارزه در راه رفع عقب ماندگی اقتصادی کشور از طریق تطبیق برنامه ریزی های کوتاه مدت و دراز مدت برای بازسازی افغانستان، با استفاده از ارتقای ظرفیت های سکتورهای دولتی، مختلط، خصوصی، کوپراتیفی و سرمایه گذاری بیشتر درعرصه های زیر بنایی .
 4. حمایت از تمام اشکال مالکیت قانونی، مصئونیت قانونی سرمایه های داخلی، خارجی و بهره آنها.
 5. حمایت از جلب سرمایه گذاری های خارجی طبق قانون و درمطابقت با منافع انکشافی افغانستان.
 6. حمایت از مالکیت دولت برمنابع دارای اهمیت ستراتیژیک، منابع طبیعی زیر زمینی، جنگلات،  چراگاه ها، اراضی دولتی، منابع اساسی انرژی، بنادر، خطوط مواصلاتی، دشت ها، منابع آبی و آثار باستانی.
 7. مبارزه درجهت، استفادۀ مؤثر از منابع نفت، گا ز، مس، آهن، سایر منرالهای صنعتی، تشویق سرمایه گذاری های بزرگ، اعم از داخلی و خارجی، در بخش صنایع ثقیل به هدف ایجاد زیربنای پیشرفتۀ اقتصادی، ایجاد زمینه های وسیع کار و اشتغال برای مردم.
 8. حمایت از تشویق متشبثین خصوصی، تجار، سرمایه داران ملی در جهت افزایش، توسعه تجارت داخلی، خارجی و مبدل کردن افغانستان به مرکز فعال تجارت منطقه یی .
 9. حمایت ازعصری ساختن متداوم سیستم بانکی کشور، توسعه شبکه خدمات بانکی معاصر، تشویق، تضمین امانات و پس انداز ها.
 10. مبارزه بخاطر تعمیل سیاست عادلانه مالیاتی مبتنی بر تقلیل مالیات غیر مستقیم و تصاعد مالیات مستقیم.
 11. حمایت از تنظیم بهترو موثر منابع آب برای زراعت و تولید انرژی برق.
 12. حمایت از رشد و میکانیزه ساختن زراعت، ایجاد فارم های زراعتی (دولتی، خصوصی، مختلط و کوپراتیفی)، حل مشکلات زمین داران و دهقانان.
 13. مبارزه بخاطر بهبود محیط زیست، حفظ و مراقبت ازجنگلات، نسل حیوانات و پرنده گان نادر.
 14. حمایت از ترویج نباتات طبی و تولید ادویه بخاطر تآمین نیازمندی های ملی.
 15. توسعۀ اقتصاد مالداری و پیشه وری، تشویق سرمایه گذاریها در بخش صنایع خفیفه، دستی و مستظرفه، ایجاد سیستم های بیمه، بانک های حمایت ازآنها و بازاریابی برای تولیدات آنها.
 16. حمایت از طرح آباد ساختن زمین های بایرو لامزروع،  توزیع عادلانه آن به قیمت مناسب برای دهقانان بی زمین، کم زمین و کوچی ها .
 17. حمایت از انکشاف و مدرنیزه ساختن ترانسپورت، اعمارترمینل ها، شاهراه های مدرن، میدان های هوایی، خط آهن سراسری کشور و وصل آن با شبکه راه های ترانزیتی جهانی.
 18. حمایت از صنعت توریزم بخاطر تقویۀ اقتصاد ملی و اتخاذ تدابیر مؤثر برای توسعۀ فرهنگ پذیرایی از جهانگردان.

 هـ - در عرصۀ اجتماعی:

 دفاع از منافع وحقوق اجتماعی زحمتکشان شهرو ده، پشتیبانی از خواستها و مطالبات اقتصادی و صنفی آنها.

 1. مبارزه در راه تآمین حقوق زنان، خانواده ها از طریق توسعه موسسات حمایه طفل و مادر، زایشگاه ها، شیرخوارگاه ها، کودکستان ها و کلینیک ها.
 2. مبارزه برای تآمین حفظ الصحه محیطی، دسترسی عامه به خدمات صحی رایگان، با کیفیت، آب صحی آشامیدنی، وقایه مردم در برابر امراض ساری و پرازیتی بخاطر تآمین صحت همه گانی در همه ولسوالی ها و نواحی شهر ها.
 3. مبارزه در راه تحکیم وحدت ملی، رفع هرنوع تبعیض، امتیاز، انواع مظالم اجتماعی، بمنظور تامین عدالت اجتماعی و مشارکت سیاسی با تطبیق یکسان قانون بالای همه شهروندان.
 4. حمایت از تأسیس بیمه های اجتماعی به هدف تآمین رفاه همگانی، حمایت از شهروندان کشو در هنگام تقاعد، بیکاری، بیماری، ناتوانی، دوران پیری، معلولیت، معیوبیت، حوادث وآفات طبیعی.
 5. حمایت از یتیمان، بیوه زنان، معیوبین، معلولین جنگ و بحران کشور، تعیین احصائیۀ دقیق آنها، مواظبت همیشگی و بدون تبعیض از آنان، فراهم آوری شرایط مناسب زندگی، امکانات کار، خدمات اجتماعی، جلب حمایت مؤسسات داخلی و خارجی از آنها.
 6. مبارزه برای تآمین کارو اشتغال برای مردم، به عنوان حل یکی ازعمده ترین مشکل اجتماعی، زدودن فقر از جامعه، بهبود زندگی مردم، تآمین مصئونیت، محیط محفوظ کار، تخنیک ایمنی در تمام مراکز تولیدی، حمایت از اصل مزد مساوی در برابر کار مساوی برای مردان و زنان.
 7. مبارزه بخاطر حل مشکل مهاجرین، بی جا شده گان، عودت داوطلبانه، آبرومندانه و اسکان مجدد شان درکشور، انجام مساعدت های لازم در زمینه امنیت، سرپناه، تحصیل، کار و اشتغال برای آنان.
 8. مبارزه برای حل عادلانه مسئله کوچی ها در کشور و فراهم آوری زمینه ها برای اسکان دایمی آنها.
 9. حمایت از اصل مزد مساوی در برابر کار مساوی، استخدام فارغ از هرگونه تبعیض بر مبنای قوم، زبان، مذهب، جنس، موقف اجتماعی، افزایش دست مزد کارکنان سکتور های دولتی، خصوصی، متقاعدین، تامین امنیت کارو تصویب قوانین عادلانه در زمینه .
 10. حمایت از مبارزات حق طلبانۀ سازمان های اجتماعی و مدنی، تلاش برای ارتقای نقش آنها در نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور.
 11. تلاش درجهت ایجاد آسایشگاه ها، سناتوریم ها و پارک های تفریحی برای آسایش مردم.
 12. مبارزه غرض تآمین انکشاف متوازن  اقتصادی، فرهنگی شهرها و دهات، ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی و حل مشکل بی سرپناهی.
 13. مبارزه بخاطر خاتمه دادن به مفاسد اجتماعی و اخلاقی، خاصتاً علیه اعتیاد به مواد مخدر، مشروبات الکولی، دخانیات، دزدی، قمار و اختطاف ها .
 14. حزب آبادی افغانستان، برابری حقوقی زنان را با مردان، سنگ محک هرگونه حرکت دموکراتیک و پایۀ ایجاد جامعۀ دموکراتیک می داند و در راه تساوی حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی زنان با مردان مبارزه میکند.
 15. حزب آبادی افغانستان، حزب تحولات اجتماعی به نفع توده های مردم است. عدالت اجتماعی آرمان ماست. 

و- در عرصه توسعه فرهنگی :

 1.  مبارزه بمنظورایجاد فرهنگ مترقی، پیشرفته و دموکراتیک با توجه به ارزش های دینی، سنن،                         ارزش های پسندیدۀ ملی، دست آوردهای علمی، فرهنگی و حقوقی جامعۀ جهانی.
 2. مبارزه برای بازسازی و مدرن سازی نظام فرهنگی کشور اعم از سیستم تعلیم و تربیه، تحصیلات عالی، مسلکی، علوم، هنر، ادبیات با استفاده از تجارب جهانی، دست آورد های  علمی، تخنیکی و فرهنگی جهانی بدون تعصب و تنگ نظری.
 3. حمایت از توسعه مطبوعات، شبکه وسایل اطلاعات جمعی ( جراید، رادیو، تلویزیون، انترنت، سایر پدیده های تکنالوژی اطلاعاتی، ارتباطی، سینما، تیاتر)، توجه به بهبود زنده گی فرهنگیان در کشور، توسعه و غنی سازی فرهنگ پر بار و تاریخی کشور.
 4. حمایت از ارتقای سطح دانش مسلکی و تخصصی با در نظر داشت نیازمندی های بازار کار، فراهم آوری شرایط مناسب کارو زندگی برای فارغان.
 5. پشتیبانی از رشد زبان های ساکنان این سرزمین، تعلیمات متوسط اجباری، حق آموزش به زبان مادری برای نوجوانان و جوانان افغانستان.
 6. مبارزه در راه رفع  بیسوادی از طریق تأسیس مکاتب سواد حیاتی و متمم برای هموطنان محروم از سواد حیاتی.
 7. مبارزه در جهت تربیت سالم جوانان و کودکان کشور(اعم از دختران و پسران)، بخصوص بازماندگان قربانیان جنگ از طریق آموزش های مجانی در تمام سطوح تعلیمی و تحصیلی.
 8. مخالفت با جنگ و خشونت، ترویج افکارانسان دوستانه، تحمل پذیری، نظم پذیری، هم دیگر پذیری، قانونگرایی، مشوره پذیری، امانت دانستن سرمایۀ ملی، مرجح دانستن منافع ملی، اجتماعی برمنافع شخصی و گروهی.
 9. مبارزه علیه تمام انواع انحرافات، خرا فا ت، امراض گمراه کننده در بین شهروندان کشور، اعم از قوم گرائی، زبا ن گرائی، سمت گرائی و دیـگـر پنداشت های کهنه بمثابه مانع جدی در راه تجدد، پیشرفت جامعۀ، تحکیم وحدت ملی میان اقوام و ملیت های ساکن در افغانستان.
 10. تلاش در جهت رشد ارزش های فرهنگی، حفظ آثار تاریخی و باستانی، فراهم سازی زمینه برای گسترش تحقیقات باستان شناسی به هد ف شناخت عمیق ترمدنیت ها، تا ریخ باستانی کشور، اتخاذ تدابیر جدی جهت جلوگیری از حفریات، کاوش های خود سرانۀ آثارباستانی و قاچاق آن به خارج از کشور.
 11. مساعی غرض بازگردانیدن آثار تاریخی و باستانی غارت شده از موزیم ملی به کمک یونسکوو سایر مؤسسات بین المللی، حفظ، نگهداری آثارو آبدات تاریخی کشور.
 12. حمایت از مراکز علمی و تحقیقاتی بخصوص اکادمی علوم افغانستان، ایجاد شرایط و امکانات مناسب برای تبارز، رشد و شگوفایی استعداد های فطری و ایجاد گر اعم از زنان و مردان کشور.
 13. حمایت از دانشمندان، پژوهشگران، مکتشفین، مخترعین و پیشتازان عرصۀ علوم و فرهنگ، تآمین زمینه های بازگشت آبرو مندانه به کشور، اشتغال آنها مطابق تخصص، فهم مسلکی آنان و ایجاد شرایط مناسب زندگی برای آنها.

 ز- درعرصۀ روابط بین المللی و سیاست خارجی:

 1. حمایت از منشور سازمان ملل متحد، ارتقای نقش آن در امر حفظ صلح، امنیت جهانی و همکاری  بین المللی.
 2. حزب ما، داشتن سیاست فعال اعتماد سازی و همکاری با همسایه گان، کشورهای منطقه، پیوندهای عمیق اقتصادی، فرهنگی با این کشورها را ضروری می شمارد  عقد موافقتنامه های ستراتیژیک چند جانبه امنیت، همکاری های منطقوی، جهانی شامل ضمانت های عدم تجاوز، عدم مداخله نظامی و عدم تهدید به استعمال قوه، همچنان عقد موافقتنامه ها در باره انرژی، ترانزیت، تجارت آزاد، تعرفه ها، حفظ محیط زیست، جریان آزاد نیروی کار، کالا و سرمایه را برای کشور ما مفید و ضروری  پنداشته، در این زمینه مبارزه جدی، صادقانه و بی امان می نماید.
 3. پشتیبانی از سیاست بیطرفی مثبت و فعال خارجی غرض تآمین مناسبات دوستانه مبتنی براعتماد و همکاری متقابل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشور های جهان بخصوص همسایه گان بر بنیاد اصول مساوات، احترام متقابل به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی وعدم مداخله در امور داخلی یکدیگر.
 4. پشتیبانی از حق تعیین سرنوشت ملل بدون مداخلات خارجی. همبستگی با مبارزات آزادی خواهانه، داد خواهانۀ برحق مردمان منطقه و جهان.
 5. مبارزه برای صلح، امنیت منطقوی، جهانی، منع تولید، آزمایشات، گسترش سلاح های هستوی، کیمیاوی، بیالوژیکی و سایر سلاح های کشتار جمعی تا محو کامل آن.
 6. پشتیبانی از حل منازعات منطقوی و جهانی از طریق مذاکره، دیالوگ و سایر راهبرد های حل صلح آمیز.
 7. حمایت از مساعی جامعه جهانی غرض تآمین تساوی حقوق ملل، استقرار نظم عادلانه اقتصادی، انکشاف کشورهای فقیر و کم رشد.
 8. حمایت از مساعی جامعه بین المللی در مبارزه علیه تروریزم، تبعیض نژادی، جنایات سازمان یافته، کشت، تولید، پروسس و قاچاق مواد مخدر.

 

د افغانستان د آبادۍ ګوند

مرام نامه

سریزه:

د شلمی پیړي په لومړیو کی،د افغانستان خلک د مشروطه،خپلواکۍ، جمهوريت،آزادي،پرمختګ، عدالت او دموکراسۍ د     ا فکارو  سره آشنا شول او په دی لاره کی  یې و تشکل او قربانۍ ته کلکه ملا وتړله. په سیاسی محفلو کی د پاک لاس او د ګډ او خپلواک هیواد د خدمت  فرهنګ د ترقی او تجدد د نوې لید لوري سره  لاره پیدا کړه. ترقی غوښتونکوخوزښتو  عدالت غوښتونکی ټولنیزه  محتوا پیدا کړه  او زموږ هیواد د منځنيو پېړیو  څخه مدرن ژوند ته لارو موندل.  د افغانستان دخلکو دغه سیاسی  بیداری ، ترقی غوښتونکی او عدالت غوښتونکی افکار او ګډ بشری ارزښتونه، د افغانستان د آبادۍ د ګوند لپاره د خپلواکۍ ،  دموکراسۍ،پرمختګ ، تجدد  او  ټولنیز عدالت د پاره په مبارزه کی  د لاری  روښانونکی میراث  دي.

د افغانستان د آبادۍ  ګوند د مشروطه غوښتونکو او د تیری پیړي د تجدد له افکارو او ارمانونو څخه په الهام اخیستو سره سازمان مومی او په دې  پېړۍ کی د آزادی، دموکراسۍ،جمهوریت او ټولنیز عدالت لپاره د مبارزي سنت ژوندي ساتی او د هیواد د اقتصادي ودی، ټولنیز او فرهنګی پرمختګ  د پاره د جانبازانه تلاښ  ژمنه کوی .

زموږ ګوند د دغو جنبشو له ویاړه ډکو سنتونو ته په درنه سترګه ګوري او د هغوي د ملی او تاريخی لاسته راوړنو د ساتني لپاره کوښښ کوي. د هغو له تجربو څخه زده کړه کوی  او هاند کوی چی خپل سیاست او کړني د هیوا،  نړۍ او سیمی له اوسنيو واقعیتونو سره عیاري کړي. ګوند د هیواد پر ځوان او ویاړلی نسل ډاډه دي. موږ دهیواد روښآنه راتلونکی ته خوشبینه یو او دغه راتلونکی د ځوان نسل په پوهی او مټ سره جوړیږی.

د نړۍ د ځینو هیوادونو مداخلو، د تروریزم ورځ تربلی پراختیا ، د امنیتي وضعی خرابتیا، د اداري فساد بی ساري پراختیا، د مخدره توکو د  قاچاق او تولید ډیروالي ، کیزه شلولو بې عدالتیو،  د هیواد د خلکو ژوری اندیښني راولاړی کړي دی.

 دهغه نسبی بدلون سره سره چی په معارف، لوړو زدiه کړو، اړیکو او مخابراتو، دکلیو په پراختیا، قانونګذاری، د بیان په آزادي، د هیواد د مسلحو قواؤ په جوړولواو دموکرا سی په برخو کی راغلی خو بیا هم د قانون حاکمیت ، ښه حکومت چلونی ، د بشری حقوقو او د اجتماعی عدالت  رعایت د خلکو د غوښتني مطابق عملاْ تحقق ندی پیدا کړي.

دغه حالت نه یواّزی دا چی د سولی ، دموکراسی ِ، ترقی او ټولنیز عدالت د نهضت د لارویانو د یو سرتاسری ملی حرکت ایجاد  د موجوده حالاتو څخه د وتو د پاره په جدی توګه  مطرح کوی  بلکه د ملی  ډموکراتو ځواکونو سر تا سری  وحدت ته اړتیا هم په ډاګه کوی.

زموږ ګوند د ملی او دموکراتو  ګوندونو سره په تفاهم کی  غواړي د یو قوی او پیاوړی ګوند د نشتون خلا له منځه یوسي. او د دغه امر د تحقق لپاره غواړی د  سازمانی وحدت تر سطح پوری د صمیمیت او ورورګلوی  د تفاهم لاس  هغوی ته ور اوږد  کړئ. 

زموږ ګوند دغو مواردو ته د لاسرسي په خاطر لاندي موخي تعقیبوي:-

الف: د اداري او دولتی حاکمیت په برخه کی :

1. د افغانستان د خپلواکۍ ، ځمکنې پشپړتیا، ملی حاکمیت اود خلکو د ملی وحدت  څخه ملاتړ.

2.   د درو ګونو  قواؤ  د تفکیک او د خلکو د واکمنۍ پر بنسټ د اساسی قانون د نظام څخه ملاتړ.

3.   د کلیو له  شوراګانو څخه نیولی تر جمهوري ریاست پوری  په ټولو برخو کی د سیاسی پلورالیزم پربنسټ د شفافو، عادلانه او ډ موکراتیکو ټاکنو له لاري د  ډموکراتیک نظام د استقرار لپاره مبارزه او همدا رنګه د ټاکنو په پروسه کی د زورواکه ډلو، سیاسی ګوندونو او دولتی چارواکو له نفوذ څخه مخنیوي.

4.  پر ټولینز عدالت ،انسانی کرامت او بشری  حقوقو چی د افغانستان د اساسی قانون بنیادی اوزرین  اصول دی ،  باندی د جوړی  مدنی ټولنی  لپاره هلی  ځلی  چی له ظلم او استبداد ، خشونت او تبعیض څخه پا که وی .

5.   د توتالیتریزم ،  د قدرت او ثروت د انحصاراو سیاسی قدرت ته د رسیدو یا د هغه د ساتنی  په موخه د  هر ډول خشونت ، په هرشکل چی وی پر وړاندی مبارزه.

6. له ښه حکومت ولي، دعامه امنیت  د  تامین، د دولت د ظرفیتونود لوړولو ، د ټولنیزو او عامه سوکالۍ د سکتورونو له تقویې څخه ملاتړ.

7.  د ملی متوازنی پراختیا، د ولایتو او سیمو په کچه د پراختیایی امکاناتو عادلانه ویش.

8.د اساسی قانون د  خلاؤ او  ابهاماتو د له منځه وړلو د پاره په هغه کی له  تعدیلاتو څخه ملاتړ.

9. د ګوندونو د قانون د عملی تطبیق  څخه ملاتړ چی د داسی ګوندو د جوړولو مخ نیوی وسی چی د قوم، مذهب ، سمت او ژبی پربنسټ جوړ وی ، یا نیمه نظامی تشکیلات ولری  اویا یې د بودجی تمویل له بهرنیو منابعو  څخه وی.

10. په اردو، پولیسو.اوملی امنیت کی د سیاسی ګوندونو او ډلو د نفوذ د مخنیوی لپاره مبارزه.

11. د ملی ستراتیژي په چوکات کی له لاندی څخه پورته د دولتی ادارود اصلاح او فساد د له منځه وړلو څخه ملاتړ.    په ځانګړي توګه د عدلی او قضائي ادارو بیا جوړونه او همدا رنګه د مفسد و او قانون ماتونکو کسانو څخه د ادارو پاکول او د قانون د حاکمیت په راوستوکی د خلکو د ملاتړ خپلول.

12 . د تحصیل،تجربو، تخصص،لیاقت،پوهی،تقوی او ملی ګتو ته د ژمنوالی پر بنسټ د کدری سیاست د تطبیق د پاره مبارزه څو خلګو ته د موثرو خدمتود وړاندی  کولو د پاره یوه  وړ، کارنده ، متخصصه او با تجربه  اداره مدځ ته راسی .

ب: د سولې او ثبات په برخه کی :

 1. زموږ ګوند د بهرنیو ځواکونو له دایمی شتون سره مخالف دي خووتل یې باید با مسؤ لیته او د افغانستان د شخړی د هر اړخیزه حل  او د سولی د بین  الافغانی مذاکرو د توافقاتو په چوکاټ کی وی . دا توافقات باید هیواد او خلکو ته دایمی سوله او ثبات ، د  اساسی قانون مندرج ډمکراتیک حقوق او ازادی ګانی په بین المللی تو ګه تضمین کړی .
 2. 2.     زموږ ګوند په افغانستان کی د چټکی، عادلانه او عام شموله سولې او ځکه نو د اوربند ، اود ویني تویولو د بندولو غوښتونکی دي . اور بند د حکومت اووسله والو داخلی مخالفینو تر منځ د مستقیمو خبرو د شروع اوموفقیت د پاره لازمه زمینه برایروی
 3. زموږ ګوند د توافقاتود جزء په  حیث ، د سولی او دا یمی امنیت د ټینګولو د پاره  د غیر قانونی وسلو د را ټولولو څخه ملا تړکوی

ج: د حقوقی نظام په برخه کی:

1.  د قانون او قضا پر وړاندی د هیوادوالود برابري اوپر ټـولو د  قانون د یوشان تطبیق، د یو ؤ بل پروړاندی د دولت ، ټولنی او وګړو د مسولیت د اصل  او همدا رنګه د بی پری مسلکی او خپلواکه قضائی نظام د ټینګښت د پاره مبارزه .   

2. د خلکو د اساسی حقوقو او د فردی آزادیو د تامین لپاره چی د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه ، اړونده  نړیوالو میثا قو او  د هیواد پّه اساسی قانون کی تسجیل دي ، مبارزه. 

3. د سړو سره د ښځو د سیاسی ، اجتماعی او مدنی حقوقو  د برابرۍ  لپاره مبارزه.

4. د تروریزم او سازمان شوو جنایتونو، د مخدره توکو د کر کیلی او قاچاقوسره مبارزه  چی نه یواځی د دولتی حاکمیت پروړاندی یو جدی ستونزه ده  بلکه فساد او ترویزم هم تغذیه کوی. زموږ ګوند غواړی چی دولت او نړیواله ټولنه د مخدره توکو له مافیا،قاچاق او ترافیکو سره جدی مبارزه وکړي.

د. د اقتصادی ودی په برخه کی :

1. زموږ ګوند د بازار و اقتصاد ته داجتماعی لوري ورکولو څخه ملاتړ کوی او پدی باور دی چی انسان او خوشبختی  یې   باید د هرډول اقتصادی سیاست په محور  کی وي. اوسنی اقتصادی سیاست له ټولنیزي بی عدالتي، مزمنی بیکاري، پیسه دوستی، ثروت غونډولو ،جنایتو، معنوی او اخلاقی بحران،  د انسانی عواطفود له منځه تللو او د کورنې او د ژوند  د چاپېریال د له منځّه وړلو سره تړلی دي . نو له دی کبله زموږ ګوند  د بازار په اقتصاد کی د دولت  د انتظامی رول لوړوالی غواړی .

2.    زموږ ګوند د افغانستان د اقتصاد ډیر  وروسته پاته والی ته په کتو او د ټولو اقتصادی سکتورود ظرفیتو څخه  د استفادې او د مولده قواؤ د چټکی ودی او د علمی ، تخنیکی او فرهنګی ترقی  لپاره  د بهرنی پانګی د جلب  د ضرورت له مخی  د دولت له  فعا لی مداخلی څخه ملاتړ کوي او په تېره بیا  د اقتصادی زیر بنا  د بیارغوني  په مرحله کی  د اقتصادی او ټولنیزی ودی برنامه ریزی غواړی .

3. ګوند د هیواد  د اقتصادی وروسته پاتی والی څخه د وتلو د پاره د لنډو او اوږد مهاله برنامو د تطبیق له لارې د دولتی،  مختلط ، خصوصی او کوپراتیفی سکتورو له ظرفیتوڅخه  په استفاده په زیربنایی برخوکی له پانګونی څخه ملاتړ کوی . 

4.  د قانونی ملکیتونو له ټولو ډولونو، د کورني او بهرنی پانګونی او له هغی نه د ګټه اخیستلو د قانونی مصئونیت څخه  ملاتړکوی.

5.  ګوند د قانون سره سم  او د هیواد د انکشافی ګټو پربنسټ د بهرنیو پانګونو څخه ملاتړکوی.

6.  ګوند  پر ستراتیژیکو اهمیت لرونکو منابعو: تر ځمکی لاندی طبیعی منابعو ،ځنګلونو،څړ ځایونو، دښتی او دولتی ځمکو ،د انرژی اساسی منابعو ، بندرونو ، پلونو،مواصلاتی لارو، د اوبو منابعو او لرغونو آثارو باند ی د دولت له مالکیت  څخه ملاتړ کوی.

7.  ګوند د  اوبو ، نفتو، ګاز،مس،اوسپنی او نورو صنعتی منرالونو څخه  د موثره ګټه آخیستنی د پاره مبارزه کوی ، په درنو صنایعو کی د اقتصادی پر مخ تللی زیربنا د ایجاد  او خلکو ته د کار د برابرولو د پاره د کورني او بهرني پانګوني دهڅولو ملا تړ کوی .

8 . د کورنی او بهرنی سوداګرې د ودی او زیاتوالې لپاره د خصوصی متشبثینو، ملی پانګوالو او سوداګرو له ّهڅولو څخه ملاتړ څوافغانستان د سیمه ایز تجارت  په یو فعال مرکز بدل سی .

9.   په هیواد کی د بانکی  سیستمونو د دوامداره عصری کولو څخه ملاتړ،د معاصرو  بانکی خدمتونود شبکو پراختیا،     د بچت او امانتونو تضمین او تشویق.

10.د مالیاتی عادلانه سیاست د تعمیل لپاره مبارزه ،  د غیر مستقیم مالیاتود لږولو او پر عوایدو د مستقیمو تصاعدی مالیاتو له لاری.

11.  د کرهڼی اود بریښنا دانرژی د تولید  په موخه  د اوبو د منابعوله مو ثراوښه تنظیم څخه ملاتړ .

12 . د کرهنیزو فارمونو (دولتی،خصوصی،ګډ او کوپراتیفی) د جوړولو او د زراعت د میکانیزه کولو، ودی او د زمین داری د ستونزو د حل څخه ملا تړ.

13  . د ژوند  د ښه چاپیریال  د  ساتنی لپاره  د ځنګلونو ، نادرو  ژؤ او الوتونکو  څځه حمایه .

14 . د ملی اړتیاو د پو ره کولو د  پاره د طبی بوټو د رواجولو او  د دواګانو له تولید څخه ملاتړ.

15. د مالدارې ، لاسی او مستظرفه صنایعو په برخه کی د پانګونی هڅونه او د بیمی د سیستمونو څخه ملاتړ او د هغوی د تولیداتو لپاره بازار موندنه .

16. د للمی او وچو ځمکو د آبادولو څخه ملاتړاو په عادلانه توګه و بی ځمکو بزګرانو ،کوچیانو او خصوصی سکتور ته  د دغو ځمکو ویش او خرڅلاو په مناسبه بیه.

17 . د ترانسپورت د مدرنیزه کولو او ودی،د ترمینلونو او مودرنه ښاری لارو.، هوایی ډګرونو او په ټول هیواد کی د اوسپنی پټلی د جوړولو او د نړیوالو ترانزیټی شبکو سره د هغوی له نښلولو څخه ملاتړ.

د توریزم د صنعت څخه د ملی اقتصاد د پیاوړتیا او جهانګردی د فرهنګ د ګټوری ودی  په موخه ملاتړ.

هـ په ټولنیزه برخه کی:

1. دکلیو او ښارونو د زیارکښو له ټولنیزو حقوقو او ګټو څخه دفاع او د هغو له اقتصادی او صنفی غوښتنو څخه ملاتړ.

2. د کلینیکونو،وړکتونونو،شیرخوارګاو، زیږنتونونو ، د مور او ماشوم د حمایې د موسسود پراختیا  له لاری د ښځو او کورنیو د حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه.

3. د محیطی حفظ الصحې د تامین ، د ساری مرضونو پر وړاندی د خلکود وقایې، په کلیو، ولسوالیو او ناحیو کی د روغتیا یی خدمتونو دعامولو ،د چاپیریال ساتنی ، و باکیفیته روغتیایی خدمتونو او د څکلوصحی اوبوته د عامه خلکو وړیا لاسرسی ته  مبارزه.

4. د ملی وحدت د پیاوړتیا لپاره او  د هر ډول تبعیض او امتیاز او ټولنیزو مظالمو  پروړاندی د ټولنیز عدالت او سیاسی مشارکت د پاره او پّه ټولو ښآریانو د قانون یوشان تطبیق لپاره مبارزه.

5. د ټولنیزی هوسا ینی اوبسیا وا لی د پاره  د هیواد والو د تقاعد، بیکاری،بیماری،بی وسی ، زړښټ،معلولیت، معیوبیت، او طبیَعی پیښو او حوادثو لپاره د ټولنیزو بیمو منځ  ته راو ړلو د پاره مبارزه .

6.د هیواد د جنګ اوبحران د کونډو ،یتیمانو، معیوبینواو معلولینود  دقیقی احصائیې د برابرولو او بی له توپیره له هغوی څخه  دهمیشنی پاملرنی او د هغوی لپاره د ښه ژوند کولو د شرایطو او د کار او ټولنیزو امکاناتو برابرولو او همدارنګه د کورنیو او بهرنیو مرستو جلب ته مبارزه .

7. تر ټولو د لویی ټولنیزی ستونزی په توګه د خلکو لپاره د کارو بار د برابرولو او په ټولنه کی د فقر د له منځه وړلو د پاره مبارزه ، د خلکو د ژوند د ښه والی، خوندیتوب او په ټولو  تولیدی مرکزو کی د ډاډمن تخنیکی کاری چاپیریال او د ښځو او نارینو لپاره د مساوی کار پروړاندی د مساوی مزد له ورکړی څخه ملاتړ 

8.د بیځایه شویو او مهاجرینو د ستونزو د حل پّه خاطر مبارزه،همدارنګه د هغوی د باعزته او هیوادته په خپل زړه د راستنیدو، اوسیدو ځای او د امنیت، کور، تحصیل،کار او اشتغال برابرولو ته مبارزه .

9. په هیواد کی د کوچیانو مسلی ته عادلانه حل او د اوسیدو د دایمی ځای برابرول.

10. د مساوی کار په برابرکی د مساوی مزد له اصل څخه ملاتړ او د فارغینو استخدام بی له قومی ،ژبنی، مذهبی ،جنسی اوټولنیز موقف او تبعیض څخه  همدارنګه د خصوصی او دولتی کارکونکو او متقاعدینو د مزد د ډیروالي اود کار د امنیت د تامین او په دې زمبنه  کی دعادلانه  قوانینو د تصویب د پاره مبارزه.

11. د ټولنیزو اومدنی ټولنو له حقی مبارزی څخه ملاتړ او په سیاسی، ټولنیزاو فرهنګی نظام کی د هغوی له ونډی څخه ملاتړ.

12.  د خلکو د ارامتیا لپاره د تفریحی پارکونو،سناتوریمونو، د جوړولو په موخه  هڅي.

13. د کلیو او ښارونو د فرهنګی او اقتصادی متوازن انکشاف ، د ټولنیزو خدمتونود کیفیت لوړوالۍ او د بی سرپناهی د ستونزی د حل لپاره مبارزه .

14.  د ټولینزو او اخلاقی مفاسدو په تېره د مخدره توکو،الکلی مشروباتو،دخانیاتو، قمار،غلا اواختطاف په وړاندی مبا رزه.

15. د افغانستان د آبادۍ  ګوند، له سړو سره د ښځو د حقوقو برابرې د هر ډول دموکراتیک ټولنی او دموکراتیک حرکت بنسټ ګڼی. او د ښځو او سړو د هر ډول سیاسی، ټولنیزو او مدنی حقوقو د برابرې د پاره  مبارزه کوي.

16. د افغانستان د آبادۍ ګوند، د خلکو په ګټه د ټولینزو بدلونونو ګوند دي. ټولنیز عدالت زموږ ارمان دۍ.

و- د فرهنګی برخو پراختیا په برخه کی:

1. دینی ارزښتونو، ملی غوره دودونو او نړیوالو علمی،فرهنګی او حقوقی لاسته راوړنوته په توجه سره  د پرمختللی، مترقی او دموکراتیک فرهنګ د رامنځته کیدو په موخه مبارزه.

2. بی له څه تعصب او تنګ نظری څخه د نړیوالو تجربو او علمی تخنیکی او فرهنګی پرمختللو لاسته راوړنو څخه په استفاده سره د ښونی او روزنی ، لوړو او مسلکی زده کړو،علومو،هنر او ادبیاتو او په ټوله کی د هیواد د فرهنګی نظام  د موډرن کولو د پاره میارزه .

3. د مطبوعاتو اود جمعی اطلاعاتو د وسایلو (راډیو تلویزیون،انترنت ،اطلاعاتی او ارتباتی تکنالوژی،سینما، تیاتر ) د پراختیا څخه ملاتړ او په هیواد کی د فرهنګیانو د ژوند و ښه کولو اود تاريخي فرهنګ وغنی کولو ته پاملرنه.

4. د کار بازار ته په کتنی د تخصصی او مسلکی پوهی دکچی له لوړولو او د مناسب کاراو ژوند د زمینې له برابرولو څخه ملاتړ .

5. د دغه هیواد د اوسیدونکو د ژبو له ودی څخه ملاتړ او تنیکیو ځوانانوته په مورنی ژبی د پوهنی او منځنیو اجباری زده کړو له حق  څځه ملا تړ .

6.د حیاتی سواد د ښونځیو له لاری د بی سوادی بشپړ له منځه وړل  او محرومو هیواد والو ته د سواد د زده کړی په خاطر ملی او سرتاسری کامپاین په لار اچولو څخه ملا تړ  .

7.د هیواد د  هلکانو او نجونو د  سالمی روزنی په لاره کی په ځانګري ټوګه د جګړی د قربانیانو له پاتی شویو سره په ټولو تعلیمی اوتحصیلی دورو کی د وړیا ښوونی له لاری مبارزه ،

8.د جنګ او خشونت سره د مخالفت د انسان دوستانه فکرونو رواجولو ، تحمل پذیري، نظم پذیري، د یوبل منلو، قانون ته غاړه ایښودلو، له یو بل سره مشوره کولو ،د ملی  سرمایو امانت بللو ، ملی او اجتماعی ګټی پر شخصی ګټو غوره ګڼلو ته مبارزه .

9. د انحرافاتو له بیلابیلو ډولونو سره مبارزه،  د خرافاتو او د هیواد والو په مینځ کی د بی لاره کونکو امراضو: له قوم پالني، ژبنی توبیر،سمت پرستې او نورو زړو فکرونو سره  چی په پرمختګ او د هیواد والو ترمنځ په ملی وحدت کی جدی ستونزی راوړی ، جدی مبارزه.

10. د فرهنګی ارزښتونو د ودی، د تاریخی او لرغونو آثارود ساتنې، د لرغونی مدنیت د ژور پیژندنی په موخه د لرغون پیژندنی د څیړنو د پراختیا څخه ملاتړ او د خپل سرو کیندنو او بهرته د لرغونو آثارو د قاچاق د مخنیوی مبارزه.

11 . د یونسکو اونورو نړیوالو موسسو په مرسته ملی موزیم ته د تاریخی او لرغونو قاچاق شویو آثارو د بیرته راستنولو په برخه کی لازم تلاښونه .

12. د علمی او څیړنیزو مرکزو په ځانګری توګه د افغانستان له علومو اکادمی څخه ملاتړ، د  خلاقه ښځو او نارینو د استعدادونو د تبارز لپاره د وړ امکاناتو او شرایطو برابرولو ته تلاښ.

13. د علومو او فرهنګ  د مخکښو کسانو هیواد ته د بیرته راستنیدلو او هغوی ته د  مناسب کار  او ژوند د زمیني برابرولوڅخه ملاتړ .

 ز- د بهرنی سیاست او نړیوالو اړیکو په برخه کی :

 1. د ملل متحد  له منشور او د سولی او نړیوال امنیت په ساتلو  او نړیوالوهمکاریو کی د د ې موسسې د رول د اوچتولو څخه ملاتړ
 2. زموږ ګوند له ګاونډیواو د سیمی له هیوادو سره فعاله اعتماد جوړونه ، همکاري  او ژوری اقتصادی او فرهنګی اړیکی اړینی بولی . د نظامی مداخلود نه کولو او د قوې په استعمال د نه ګواښلو په تضمین ،. د سیمه ییزو او نړیوالو همکاریو او امنیت د څو اړخیزو ستراتیژیکو موافقوملا تړ کوی. همدا رنګه د انرژی، ترانزیت او آزادی سوداګری او تعرفو، چاپریال ساتنی،د کار د قوی د آزاد تګ راتک، د مالو او پانکی د لیږد رالیږد موافقې د دې  هیواد و په ګټه بولی  .
 3. زموږ  ګوند د مثبت فعاله بیطرفه بهرنی سیاست څخه ملاټر کوی چی پر  متقابل اعتماد او  سیاسی ، اقتصادی او فرهنګی همکاریو باندی ولاړو دوستانه مناسباتو د تامین د پاره د نورو هېوادونو په ځانګړی ټوکه د ګاونډیانو سره د یو ؤ بل  استقلال ، ملی حاکیمیت، ځمکنی  بشپړتیا ته د احترام، د مساوات د اصولو او د یو بل په چارو کی د نه لاسوهنی پر بنسټ ولار وی.
 4. زموږ  ګوند بی له بهرنی مداخلی څخه د ملتونو د سرنوشت ټاګلو له حق څخه ملاټرکوی. د سیمی او نړی د آزادی غوښتونکو او حق غوښتونکومبارزو سره همبستګی لری.
 5. زموږ ګوند سیمه ایز او نړیوال امنیت غواړی  .  د کیمیاوی، بیولوژیکی اوهستوی وسلو د تولید، پراختیا او ازمایښت مخنیوی  اود ټولو ټول وژونکو وسلو بشپړ له مینځه وړل  غواړی.
 6. د خبرو اترو له لاری د سیمه ییزو او نړیوالو ستونزو له حل څخه ملاټر کوی  .
 7. د ملتونو د حقوقو د یو شان تامین او د اقتصادی عادلانه نظم د استقرار په موخه د کم رشدو او فقیرو هېوادونو د ودی د پاره د نړیوالو د مرستو څخه ملاټرکوی.

د تروریزم ، نژادی تبعیض او سازمان شوو جنایتونو اود مخدره توکو د تولید ، قاچاق او پروسس پر وړاندی د نړیوالی ټولنی د مبارزی څخه  ملاټړ.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۰۲۰۹

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018