جلسه نوبتی کمیته ایالتی هامبورگ حزب آبادی افغانستان بصورت حضوری دایر گردید   

 

جلسه نوبتی کمیته حزبی ایالتی هامبورگ ـ کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان با حضور اکثریت رفقا مطابق اصول و بعد از بحث ، رای گیری و توافق روی اجندای مطروحه ، توسط رفیق حکیم شناس، به ریاست رفیق مستمندی به کارش آغاز کرد.

درگام نخست رفیق مستمندی حضور گرم و سبز رفقای گرامی :

۱- داود رزمیار ، رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان ،

۲- ولی محمد زیارمل ، معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان،

۳- حنیف ضرابی ، مسوول تشکیلات شورای اروپایی،

۴ - عبدالاحد شفیعی ، رییس کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان،

۵ -اسد رهیاب ، عضوبیروی اجراییه کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان را که نظر به دعوت کمیته حزبی ایالتی هامبورک در کار جلسه دعوت شده بودند وازطریق وتساب در کارجلسه اشتراک داشتند خوش آمدید وخیرمقدم گفت. شرکت رفقای گرامی مورد استقبال پرشور جلسه قرارگرفت.

متعاقبا طبق اجندا بیانیه اساسی جلسه  پیرامون کارو فعالیت های شورای ایالتی هامبورگ حزب آبادی در فاصله بین دو جلسه توسط رفیق مستمندی ارایه گردید  وبه ادامه آن رفقا:

هریک  لمر، سید صلاح الدین امین، نجیب و شیرمحمد سرشک پیرامون گذارش اساسی جلسه ابراز نظر نموده و پیشنهادها و انتقادهای را جهت رفع نواقص وکمبودی ها ، و بهبود امور سازمانی پیشکش نمودند که درج صورت جلسه است .

درقسمت دوم کار جلسه رفیق  زیارمل از کار و فعالیت های انجام شده شورای اروپایی حزب آبادی در روشنی وظایف سپرده شده کنفرانس در زمینه تداوم گفتگو با رفقای همسو وهمگرا و چالشهای بازدارنده ای که درفراروی این امر مهم  قراردارد به جلسه معلومات مفصل را ارایه نموده و به جلسه اطمینان دادند که کمسیون موظف درپناه اصول روند گفتگو را با رفقای محترم  و با سایر گروه های همسو وهمفکر ، نهادها و سازمانها از اتحادعمل تا دستیابی به وحدت تشکیلاتی متحدانه به پیش میرویم و در این زمینه با درنظرداشت اصول فروگذاشت نخواهیم کرد .

به ادمه آن رفيق داود رزمیار رییس شورای اروپای حزب آبادی کار جلسه را عالی ارزیابی نموده و برای  کمیته های  حزبی در المان و اروپا اظهار امیدواری کردند تا چنین جلسات اثرگزاری را دایر نمایند .

رفیق رزمیاردرمورد وضعیت پیچیده سیاسی کشور، عوامل تسلط  طالبان، اوضاع دشوار در منطقه و جهان ،مسایل مبرم سیاسی وسازمانی ،رویداد های تاریخی درون حزبی و پیامدهای نقص وحدت سارمانی وضرورت تاریخی تامین و تحکیم وحدت ملی ، آماده گی برای تدویر کنفرانس اروپایی حزب وتمرکز روی وحدت اصولی ، رهبری و خرد جمعی و دموکراسی بیشتر حزبی همه جانبه بحث وابراز نظر نمودند.

رفیق مستمندی مسوول شورای ایالتی هامبورگ حزب آبادی افغانستان به رفیق گرامی رزمیار  اطمینان داد که وظایف سپرده شده را در پرتو رهنمود ها و مصوبات مقامات بالای حزبی انجام خواهیم داد.

درپایان کار جلسه با درنظرداشت بیانیه اساسی ، دیدگاه و نظریات ، پیشنهادها وانتقاد ها ارایه شده درجلسه و ارزیابی کارجلسه  که توسط رفیق رزمیار صورت گرفت در روشنی آن طرح مصوبه توسط رفیق عارف هاشمی عضوهیات تحریربه جلسه ارایه شد که بعد از تعدیلات و تکمیلات مصوبه جلسه به اتفاق آرا تصویب شد .

دراخیرکار جلسه با آرزوی استحکام بیشتر تشکیلاتی و تامین وحدت و ایتلاف و تحقیق وظایف مبرم در شرایط کنونی به پایان یافت .

بااحترام

مستمندی

منشی کمیته حزبی ایالتی هامبورگ ـ کمیته کشوری المان حرب آبادی افغانستان

 

شهرهامبورگ ـ ۲۶ می ۲۰۲۴

 

بامـداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۴ـ ۰۵۰۶

 Copyright ©bamdaad 2024