جلسه نوبتی کمیته ایالتی هامبورگ حزب آبادی افغانستان بصورت حضوری دایر گردید   

 

جلسه نوبتی کمیته حزبی ایالتی هامبورگ ـ کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان با حضور اکثریت رفقا مطابق اصول و بعد از بحث ، رای گیری و توافق روی اجندای مطروحه ، توسط رفیق حکیم شناس، به ریاست رفیق مستمندی به کارش آغاز کرد.

درگام نخست رفیق مستمندی حضور گرم و سبز رفقای گرامی :

۱- داود رزمیار ، رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان ،

۲- ولی محمد زیارمل ، معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان،

۳- حنیف ضرابی ، مسوول تشکیلات شورای اروپایی،

۴ - عبدالاحد شفیعی ، رییس کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان،

۵ -اسد رهیاب ، عضوبیروی اجراییه کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان را که نظر به دعوت کمیته حزبی ایالتی هامبورک در کار جلسه دعوت شده بودند وازطریق وتساب در کارجلسه اشتراک داشتند خوش آمدید وخیرمقدم گفت. شرکت رفقای گرامی مورد استقبال پرشور جلسه قرارگرفت.

متعاقبا طبق اجندا بیانیه اساسی جلسه  پیرامون کارو فعالیت های شورای ایالتی هامبورگ حزب آبادی در فاصله بین دو جلسه توسط رفیق مستمندی ارایه گردید  وبه ادامه آن رفقا:

هریک  لمر، سید صلاح الدین امین، نجیب و شیرمحمد سرشک پیرامون گذارش اساسی جلسه ابراز نظر نموده و پیشنهادها و انتقادهای را جهت رفع نواقص وکمبودی ها ، و بهبود امور سازمانی پیشکش نمودند که درج صورت جلسه است .

درقسمت دوم کار جلسه رفیق  زیارمل از کار و فعالیت های انجام شده شورای اروپایی حزب آبادی در روشنی وظایف سپرده شده کنفرانس در زمینه تداوم گفتگو با رفقای همسو وهمگرا و چالشهای بازدارنده ای که درفراروی این امر مهم  قراردارد به جلسه معلومات مفصل را ارایه نموده و به جلسه اطمینان دادند که کمسیون موظف درپناه اصول روند گفتگو را با رفقای محترم  و با سایر گروه های همسو وهمفکر ، نهادها و سازمانها از اتحادعمل تا دستیابی به وحدت تشکیلاتی متحدانه به پیش میرویم و در این زمینه با درنظرداشت اصول فروگذاشت نخواهیم کرد .

به ادمه آن رفيق داود رزمیار رییس شورای اروپای حزب آبادی کار جلسه را عالی ارزیابی نموده و برای  کمیته های  حزبی در المان و اروپا اظهار امیدواری کردند تا چنین جلسات اثرگزاری را دایر نمایند .

رفیق رزمیاردرمورد وضعیت پیچیده سیاسی کشور، عوامل تسلط  طالبان، اوضاع دشوار در منطقه و جهان ،مسایل مبرم سیاسی وسازمانی ،رویداد های تاریخی درون حزبی و پیامدهای نقص وحدت سارمانی وضرورت تاریخی تامین و تحکیم وحدت ملی ، آماده گی برای تدویر کنفرانس اروپایی حزب وتمرکز روی وحدت اصولی ، رهبری و خرد جمعی و دموکراسی بیشتر حزبی همه جانبه بحث وابراز نظر نمودند.

رفیق مستمندی مسوول شورای ایالتی هامبورگ حزب آبادی افغانستان به رفیق گرامی رزمیار  اطمینان داد که وظایف سپرده شده را در پرتو رهنمود ها و مصوبات مقامات بالای حزبی انجام خواهیم داد.

درپایان کار جلسه با درنظرداشت بیانیه اساسی ، دیدگاه و نظریات ، پیشنهادها وانتقاد ها ارایه شده درجلسه و ارزیابی کارجلسه  که توسط رفیق رزمیار صورت گرفت در روشنی آن طرح مصوبه توسط رفیق عارف هاشمی عضوهیات تحریربه جلسه ارایه شد که بعد از تعدیلات و تکمیلات مصوبه جلسه به اتفاق آرا تصویب شد .

دراخیرکار جلسه با آرزوی استحکام بیشتر تشکیلاتی و تامین وحدت و ایتلاف و تحقیق وظایف مبرم در شرایط کنونی به پایان یافت .

بااحترام

مستمندی

منشی کمیته حزبی ایالتی هامبورگ ـ کمیته کشوری المان حرب آبادی افغانستان

 

شهرهامبورگ ـ ۲۶ می ۲۰۲۴

 

بامـداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۴ـ ۰۵۰۶

 Copyright ©bamdaad 2024

 

بیروی اجراییه شورای اروپایی ح آ ا تشکیل جلسه داد.

 

جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای اروپایی ح آ ا بتاریخ ۲۹اپریل۲۰۲۴در فضای مجازی دایر گردید.

در آغاز رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای اروپایی با ارایه گزارش تشکیلاتی نصاب جلسه را تکمیل و رسمیت آ نرا اعلان نمود.

در جلسه آجندای ذیل پیشنهاد و به اتفاق آرا تایید گردید.

۱ / ارایه طرح رهنمود شعبه امور مالی و ضمایم آ ن.

۲ / گزارش مسوول کمیته آلمان ح آ ا پیرامون تطبیق فیصله های اجلاس شورای اروپایی ح آ ا اخیر.

۳ /  پیشنهادات ، انتقادات و نظريات. 

دربخش ماده اول آجندا رفقا صفت الله عمل یار، ، حنیف ضرابی، احد شفیعی و حفیظ مصدق به بحث پیرامون طرح رهنمود امورمالی وفورم های ضمایم آ ن پرداخته پیشنهادات،سوالات و نظريات خویشرا ارایه نمودند. در پایان این بخش طرح رهنمود وضمایم آ ن به اتفاق آ را به تصویب رسید.

در بخش ماده دوم آجندا رفیق احد شفیعی گزارش کمیته آ لمان  ح آ ا را پیرامون اقدامات جهت تطبیق فیصله های اجلاس شورای اروپایی اخیر ایراد نمودند.متعاقباْ حاضرین جلسه هر یک صفت الله عملیار, حنیف ضرابی و حفیظ مصدق روی مواد گزارش بحث نموده نظریات لازم را درین ارتباط مطرح نمودند.

دراخیر رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی ح آ ا سهم رفقا را پیرامون بحث ها رضایت بخش تلقی نموده افزودند که کار عواید مالی حزب دربرهه کنونی یکی از مسایل مبرم وضروری حزب ما بوده که توجه به آ ن یک امر ضروری میباشد که تصویب رهنمود امروز شاهد این ادعا است.

همچنان رفیق داود رزمیارازتلاش کمیته حزبی آلمان بخاطر تحقق فیصله های اجلاس شورای اروپایی اخیر به نیکویی یاد نموده اشاره نمودند که دربرابر کمیته حزبی آلمان هنوز وظایف مبرمی قرار دارد که باید انجام بی پذیرد.

در فرجام رفیق رزمیار برای رفقا موفقیت آرزو نموده ختم جلسه را اعلان نمود.

با درود های رفیقانه

صفت الله عملیار

سکرتر مسوول شورای اروپایی ح آ ا

 

بامـداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۵/ ۲۴ـ ۰۱۰۵

 Copyright ©bamdaad 2024

 

اشتراک اعضای سازمان حزبی کشوری هالند حزب آبادی افغانستان درمحفل یادبود از رفیق فقید نوراحمد نور


روز شنبه تاریخ سوم فبروری ٢٠٢٤ محفل یادبود از رفیق فقید نوراحمد نورکه بتاریخ ششم ماه جنوری ٢٠٢٤ به جاویدانگی پیوست از جانب محترم بهمن يكتن از اعضای فاميل گرانقدرشان در شهر weesp كشورشاهي هالند با اشتراک دوستان ، اقارب و اعضای سازمان حزبی كشوری هالند حزب آبادی افغانستان برگذارشد.  
درآغازمحفل محترم بهمن در مورد زندگینامه رفیق روانشاد نوراحمد نور را که شامل موقف طبقاتی فامیل ، دوران تحصیلی ، وظایف دولتی ، وظایف حزبی که بصورت مفصل تهیه و ترتیب شده بود به خوانش گرفته شد.
بعداْ رشته سخن به رفیق ولی محمد زیارمل عضو کمیته مرکزی و معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان ، رفیق همرزم و همکار نزدیک رفیق نور فقید داده شد.
رفیق زیارمل در مورد شخصیت سیاسی و موقف اجتماعی رفیق فقید نور صحبت نموده گفتند:
امروز رفیق نور از لحاظ فیزیکی در میان ما نیست اما ازلحاظ اندیشوی ، عقیدتی همیشه مشعل را ه ما خواهد بود.
رفیق نور در طول حیات سیاسی و اجتماعی خود از جمله یی رهبرانی بود که همواره بخاطرمردمان ستمدیده کشورعزیزما ، بخاطر صلح ، دموکراسی ، ترقی و عدالت اجتماعی مبارزه کرد و تا آخرین رمق حیات خود در این راه استوار و ثابت قدم ماند.
رفیق نور ازجهات سیاسی و سازماندهی تشکیلاتی یکی از رهبران بی نظیر کشورما بود.
سازماندهی رفیق نور فقید در تشکل ح.د.خ. ا ـ حزب وطن ، نهضت فراگیردموکراسی و ترقی افغانستان ، حزب مردم افغانستان ، حزب ملی ترقی مردم افغانستان وبلاخره به صفت یک عضو پرافتخار حزب آبادی افغانستان توانست که رفقا را سمت و سوی سوق بدهند که در آنجا منافع زحمتکشان ارجحیت کامل داشت.
روانشاد رفیق نور همواره  به سرنوشت و آینده مردم می اندیشید. روی همین منظور آخرین تلاش های وی بخاطر تشکل نیروهای ملی و دموکراتیک و دیگراندیش در یک جبهه واحد ملی وطنی بود و دراین راستا بخاطر نجات مردم و وطن عزیزما افغانستان همواره تاکید می نمود که : به جز از ایتلاف ، اتحاد و جبهات متحدی که ما بتوانیم تمام نیروها را با هم متشکل بسازیم راهی بیرون رفت دیگری وجود ندارد . تاکید رفیق نور فقید ما براین بود که بخاطر نجات جامعه محروم افغانستان تحت شکنجه باید راه واحدی انتخاب کرد و آن اینست که همه روشنفکران درهرنهاد و تشکل که باشند متحد شوند وبخاطر تحقق آن ازهیچ نوع سعی وتلاش دریغ نورزید رفیق نور فقید درجلسات و صحبت های انفرادی به تک تک رفقا پیوسته تاکید مینمود که به درخانه هر روشنفکر باید بخاطر اتحاد و همبستگی دق الباب نمود.
رفیق نورگرامی در آخرین صحبت خویش در اول ماه جنوری سال روان در حالیکه تحت فشار عمیق مریضی قرارداشت برایم گفت :
رفیق زیارمل ، راه شما راه حزب ما ، بسیار دور و دراز است در این راه نباید لغزید، نباید لنگید به پیش باید رفت این پرچم پرافتخارحزبی را که ازما بشما به میراث مانده شما به نسل جوان بعدی تان انتقال بدهید.
این بود آرمان شریفانه رفیق نورعزیز ما ، نورحزب ما، نور جامعه ما ، نورعدالت خواهی کشورما !
آرمانهای بزرگ رفیق نور برای ما یک میراث با ارزش باقی مانده ما وشما با جمع رفقا ، دوستان روشنفکران و در مجموع هموطنان بتوانند اهداف و آرمانهایی را که رفیق نورگرامی بجا مانده و نشانی کرده چگونه میتوان تعقیب نمود و عملی ساخت .
میدانیم راه بسیار دور و دراز است ولی تحقق آن متانت و تعهد میخواهد وما باید برای این اهداف شریفانه رفیق نور وسایر رهبران ح. د. خ . ا که به جاویدانگی پیوسته اند ، با تعهد استوار گام های ثابت و عملی برداریم .
بناْ یکباردیگر بخاطر وحدت وهمبستگی همه نیروهای ملی و دموکراتیک ، بخاطر یک جبهه واحد برای نجات مردم و کشورعزیز ما افغانستان متشکل شویم تا بتوانیم آرمانهای رفیق نور عزیز و سایر رهبران فقید خویش را به پیروزی برسانیم و مسوولیت خویشرا در این رستا انجام داده باشیم.

متعقبا رفقا هریک: سهیلا زحمت ، زلیخا پوپل ، سیده طلوع ، یار محمد آراشید ، عبدالرازق طلوع و ظهیرجان درمورد شخصیت رفیق نوراحمد نور و برخورد مسوولانه و سمتدهنده در بخش های مربوط خویش چون سازمان زنان ، جوانان و انجمن های افغانها مقیم هالند ضمن یادآوری خاطرات خویش بارفیق نورگرامی در جریان همکاری و رهنمای با ایشان صحبت نمودند.
بعد از ختم صحبت رفقا و دوستان فلم های کوتاه و فوتوهای که بیانگر ادوار مختلف زنده گی رفیق نور بود و توسط محترم بهمن تهیه و ترتیب شده بود به نمایش گذاشته شد و در ختم آن سرودی بخاطراحترام به همه رهروان راه آزادی که به جاویدانگی پیوسته اند پخش گردید و همه حاضرین به پا خاستند.
دراخیرمحفل رفیق فهیمه جان خواهر گرنقدر رفیق نور فقید بعد از یک صحبت مختصراز نام فامیل و محترم بهمن که سازمانده محفل بود، ازاشتراک و سهمگیری دوستان و رفقای همرزم رفیق نورفقید اظهار سپاس وتشکری نمود. حفیظ مصدق
مسوول سازمان حزبی کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

 بامـداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۴ـ ۰۷۰۲

 Copyright ©bamdaad 2024

 

كمیته حزبی كشوری هالند حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 


جلسه كمیته حزبی كشوری هالند شام روز دوشنبه هژده ام مارچ سال روان دایرگردید . در این جلسه رفیق گرامی ولی محمد زیارمل عضو کمیته مركزی و معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان  به اساس دعوت كمیته حزبی نیز شركت نموده بودند.
درنخست رسمیت جلسه با حاضربودن همه اعضا كمیته حزبی كشوری توسط رفیق مصدق ، مسوول كمیته حزبی هالند ابلاغ ، و جهت پیشبرد كارجلسه اجندا ذیل پیشنهاد گردید:
۱-  گزارش مختصراز کار و فعالیت کمیته حزبی و ارایه معلومات در رابطه به تصامیم و فیصله های بیروی اجراییه شورای اروپایی.

گزارش دهنده : رفیق مصدق
۲-  گزارش مختصر مسوول شعبه اسناد و ارتباط  در مورد چگونگی ترتیب و تنظیم اسناد حزبی طبق برنامه کاری سال روان کمیته حزبی كشوری .
گزارش دهنده : رفیق ریتا
۳-  گزارش مسوول مالی درمورد مسایل مالی ، در همخوانی با پلان کاری کمیته حزبی كشوری
گزارش دهنده : رفیق عمر زیارمل.
۴ ـ نظریات، پیشنهادات و انتقادات.
اجندای پیشنهادی بعد از رای گیری به اتفاق ارأ مورد تایید قرارگرفت.
رفیق مصدق مسوول كمیته حزبی كشوری هالند اشتراک رفیق زیارمل گرامی را در جلسه خیرمقدم گفته با اظهارسپاس ازایشان كارجلسه را آغازنمود.
مطابق بند اول اجندا رفیق مصدق گزارش مختصری از كار و فعالیت كمیته حزبی كشوری طی ربع اول سال جاری ، منجمله سازماندهی منظم مراسم وداعیه و خاكسپاری زنده یاد رفیق نوراحمد نور و اشتراک درمراسم یاد وبود ایشان ، سازماندهی تدویر جلسات ، تهیه و ترتیب گزارشات و پلان ها و همكاری با سازمان زنان را ارایه نمود كه مورد تایید رفقا قرارگرفت
مطابق بند دوم  و سوم اجندا رفیق ریتا جان گزارش مختصر در مورد ثبت و راجستر اسناد حزبی، و رفیق عمر زیارمل گزارشی درمورد مسایل مالی و تنظیم اسناد آن پیشکش نمودند.
كمیته حزبی كار و فعالیت هردو شعبه را در كل مثبت ارزیابی نموده و در مورد نواقص و كمبودی ها در كارشعبات رهنمایی های لازم از سوی رفیق مصدق صورت گرفت .
مطابق بند چهارم اجندا سوالاتی از جانب رفقای هریک احسان عمری و هاشم زحمت
درمورد مشی حزب آبادی افغانستان ، نقش سازمانهای حزبی بیرون مرزی ح . آ .ا درمورد ائتلاف نیروهای ملی و مترقی ، رابطه طالبان با كشورهای همجوار و جهان مطرح گردید.
رفیق مصدق با اطهارسپاس مجدد ازحضور رفیق زیارمل گرامی تقاضا نمود تا با صحبت رهنمودی خویش به جواب سوالات رفقا بپردازند.
رفیق زیارمل نخست به نماینده گی از بیروی اجراییه شورای اروپایی كار و فعالیت های سازمان حزبی كشوری هالند را به صورت كل مورد تمجید قرارداده ، به نواقص و كمبودی ها اشاره ، و رهنمودهای مشخص جهت بیرون رفت از آنرا ارایه نمودند. او درادامه درمورد باره وضع سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی كشور، و روابط طالبان با کشورهای منطقه و جهان ، نقش ، جایگاه و پالیسی های حزب آبادی افغانستن صحبت مفصل و همه جانبه نموده ، به سوالات رفقا جوابات قناعت بخش ارایه كردند.
جلسه كه ساعت ٨ شام شروع بکارنموده بود ، ساعت ١٠ شب به  آرزوی كارتشدیدی تشكیلاتی و تحكیم نظم و دسپلین حزبی پایان یافت .

 

حفیظ مصدق

مسوول کمیته حزبی كشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

بامـداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۴ـ ۲۲۰۳

 Copyright ©bamdaad 2024

 

 

 

 

شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

جلسه نوبتی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان  بتاریخ ۲۷ جنوری ۲۰۲۴از طریق فضای مجازی زووم دایرگردید.

در آغاز رفیق صفت الله عملیار سکرترمسوول شورای اروپایی با ارایه گزارش تشکیلاتی  نصاب جلسه را تکمیل و رسمیت آ نرا اعلان نمود.

در جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و به اتفاق آرا تایید گردید:

۱ـ ارایه گزارش اساسی،

۲ـ  تصویب طرزالعمل سازمان بیرون مرزی حزب آبادی افغانستان در اروپا،

۳ ـ  پیشنهادات ، انتقادات و نظريات.

در آغاز رفیق داود رزمیار در رابطه با درگذشت رفیق نوراحمد نور یکی از بنیان گذاران و رهبران توانا و خردمند حزب دموکراتیک خلق افغانستان بمثابه پیشتاز نهضت مترقی و داد خواهانه کشور ما ،‌ نماینده مردم در پارلمان ،‌ مامور عالی رتبه دولت در مسوولیت های حساس، مدیر ورزیده امور سازمانی ــ سیاسی، یار و مددگار توده های زحمتکش که بروز هفتم جنوری ۲۰۲۴ میلادی به زنده گی پدرود گفت و آشفته بازارگیتی را با نام نیک ترک کرد صحبت نموده و رفقا به احترام آن بزرگمرد یک دقیقه سکوت نمودند.

دربخش ماده اول اجندا رفیق داود رزمیاررییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان پیرامون فعالیت این شورا و سازمان های مربوط آن با ذکر جنبه های مثبت و منفی آن گزارش مفصل ارایه نمود. سپس رفقا سرور زهتاب، صفت الله عملیار و حکیم کرنزی  به بحث پیرامون گزارش پرداخته  پیشنهادات، سوالات و نظريات خویشرا جهت تقویت امورمربوط ارایه نمودند.

دربخش ماده دوم اجندا رفیق صفت الله عملیار در مورد « طرح طرزالعمل سازمان بیرون مرزی حزب آبادی افغانستان در اروپا » که قبلآ در اختیار رفقا قرار گرفته بود و عده ای از رفقا دیدگاه هایشان را به شعبه تشکیلات ارسال نموده بودند ، صحبت کرد. سپس رفقا نسیم سحر، رزمیار، حکیم کرنزی، شفیعی و زیارمل دیدگاه های شانرا پیرامون « طرح طرزالعمل سازمان بیرون مرزی حزب آبادی افغانستان در اروپا » بطور مفصل بیان نمودند.

رفیق رزمیاراز ارسال نظریات و پیشنهادات سازنده و مثبت  و سهم رفقا در بحث پیرامون طرح طرزالعمل حمایت کرد و آنرا  بعنوان ایجاد تحرک و نوسازی در سازمان حزبی ارزیابی نمود.

 درپایان بحث ، با در نظرداشت دیدگاه های مثبت رفقا ، آوردن تغییرات ، تعدیلات و تکمیلات « طرح طرزالعمل سازمان بیرون مرزی حزب آبادی افغانستان در اروپا » در کل مورد تایید قرارگرفت.

در بخش ماده سوم اجندا رفقا هریک حکیم کرنزی، ولی محمد زیارمل، صفت الله عملیار، ذلیخا پوپل، عبدالاحد شفیعی، عمر محسن زاده، حفیظ مصدق و روح الله توده ای نظریات و پیشنهادات شانرا ارایه نمودند که برای بهبود کار سازمانی مفید بود.

در اخیر رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان برای حاضرین جلسه اطمینان دادند که تمام پیشنهادات سازنده رفقا در جلسه بیروی اجراییه مورد بحث و ارزیابی قرار خواهد گرفت. او همچنان از تلاشهای صادقانه بخاطر تامین وحدت و اقدامات عملی رفقا قدردانی نموده  افزودند که نتایج بحث ها حول موضوعات مورد بحث ما در این نشست نمایانگر آنست که رفقا آماده سعی و تلاش بیشتر اند و برای رفقا موفقیت آرزو نموده ختم جلسه را اعلان نمودند.جلسه که حوالی ساعت هفت شام شروع گردیده بود ، به ساعت ده ونیم شب به پایان رسید.

 

صفت الله عملیار

سکرترمسوول شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۴ـ ۲۹۰۱ 

 Copyright ©bamdaad 2024