اشتراک اعضای سازمان حزبی کشوری هالند حزب آبادی افغانستان درمحفل یادبود از رفیق فقید نوراحمد نور


روز شنبه تاریخ سوم فبروری ٢٠٢٤ محفل یادبود از رفیق فقید نوراحمد نورکه بتاریخ ششم ماه جنوری ٢٠٢٤ به جاویدانگی پیوست از جانب محترم بهمن يكتن از اعضای فاميل گرانقدرشان در شهر weesp كشورشاهي هالند با اشتراک دوستان ، اقارب و اعضای سازمان حزبی كشوری هالند حزب آبادی افغانستان برگذارشد.  
درآغازمحفل محترم بهمن در مورد زندگینامه رفیق روانشاد نوراحمد نور را که شامل موقف طبقاتی فامیل ، دوران تحصیلی ، وظایف دولتی ، وظایف حزبی که بصورت مفصل تهیه و ترتیب شده بود به خوانش گرفته شد.
بعداْ رشته سخن به رفیق ولی محمد زیارمل عضو کمیته مرکزی و معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان ، رفیق همرزم و همکار نزدیک رفیق نور فقید داده شد.
رفیق زیارمل در مورد شخصیت سیاسی و موقف اجتماعی رفیق فقید نور صحبت نموده گفتند:
امروز رفیق نور از لحاظ فیزیکی در میان ما نیست اما ازلحاظ اندیشوی ، عقیدتی همیشه مشعل را ه ما خواهد بود.
رفیق نور در طول حیات سیاسی و اجتماعی خود از جمله یی رهبرانی بود که همواره بخاطرمردمان ستمدیده کشورعزیزما ، بخاطر صلح ، دموکراسی ، ترقی و عدالت اجتماعی مبارزه کرد و تا آخرین رمق حیات خود در این راه استوار و ثابت قدم ماند.
رفیق نور ازجهات سیاسی و سازماندهی تشکیلاتی یکی از رهبران بی نظیر کشورما بود.
سازماندهی رفیق نور فقید در تشکل ح.د.خ. ا ـ حزب وطن ، نهضت فراگیردموکراسی و ترقی افغانستان ، حزب مردم افغانستان ، حزب ملی ترقی مردم افغانستان وبلاخره به صفت یک عضو پرافتخار حزب آبادی افغانستان توانست که رفقا را سمت و سوی سوق بدهند که در آنجا منافع زحمتکشان ارجحیت کامل داشت.
روانشاد رفیق نور همواره  به سرنوشت و آینده مردم می اندیشید. روی همین منظور آخرین تلاش های وی بخاطر تشکل نیروهای ملی و دموکراتیک و دیگراندیش در یک جبهه واحد ملی وطنی بود و دراین راستا بخاطر نجات مردم و وطن عزیزما افغانستان همواره تاکید می نمود که : به جز از ایتلاف ، اتحاد و جبهات متحدی که ما بتوانیم تمام نیروها را با هم متشکل بسازیم راهی بیرون رفت دیگری وجود ندارد . تاکید رفیق نور فقید ما براین بود که بخاطر نجات جامعه محروم افغانستان تحت شکنجه باید راه واحدی انتخاب کرد و آن اینست که همه روشنفکران درهرنهاد و تشکل که باشند متحد شوند وبخاطر تحقق آن ازهیچ نوع سعی وتلاش دریغ نورزید رفیق نور فقید درجلسات و صحبت های انفرادی به تک تک رفقا پیوسته تاکید مینمود که به درخانه هر روشنفکر باید بخاطر اتحاد و همبستگی دق الباب نمود.
رفیق نورگرامی در آخرین صحبت خویش در اول ماه جنوری سال روان در حالیکه تحت فشار عمیق مریضی قرارداشت برایم گفت :
رفیق زیارمل ، راه شما راه حزب ما ، بسیار دور و دراز است در این راه نباید لغزید، نباید لنگید به پیش باید رفت این پرچم پرافتخارحزبی را که ازما بشما به میراث مانده شما به نسل جوان بعدی تان انتقال بدهید.
این بود آرمان شریفانه رفیق نورعزیز ما ، نورحزب ما، نور جامعه ما ، نورعدالت خواهی کشورما !
آرمانهای بزرگ رفیق نور برای ما یک میراث با ارزش باقی مانده ما وشما با جمع رفقا ، دوستان روشنفکران و در مجموع هموطنان بتوانند اهداف و آرمانهایی را که رفیق نورگرامی بجا مانده و نشانی کرده چگونه میتوان تعقیب نمود و عملی ساخت .
میدانیم راه بسیار دور و دراز است ولی تحقق آن متانت و تعهد میخواهد وما باید برای این اهداف شریفانه رفیق نور وسایر رهبران ح. د. خ . ا که به جاویدانگی پیوسته اند ، با تعهد استوار گام های ثابت و عملی برداریم .
بناْ یکباردیگر بخاطر وحدت وهمبستگی همه نیروهای ملی و دموکراتیک ، بخاطر یک جبهه واحد برای نجات مردم و کشورعزیز ما افغانستان متشکل شویم تا بتوانیم آرمانهای رفیق نور عزیز و سایر رهبران فقید خویش را به پیروزی برسانیم و مسوولیت خویشرا در این رستا انجام داده باشیم.

متعقبا رفقا هریک: سهیلا زحمت ، زلیخا پوپل ، سیده طلوع ، یار محمد آراشید ، عبدالرازق طلوع و ظهیرجان درمورد شخصیت رفیق نوراحمد نور و برخورد مسوولانه و سمتدهنده در بخش های مربوط خویش چون سازمان زنان ، جوانان و انجمن های افغانها مقیم هالند ضمن یادآوری خاطرات خویش بارفیق نورگرامی در جریان همکاری و رهنمای با ایشان صحبت نمودند.
بعد از ختم صحبت رفقا و دوستان فلم های کوتاه و فوتوهای که بیانگر ادوار مختلف زنده گی رفیق نور بود و توسط محترم بهمن تهیه و ترتیب شده بود به نمایش گذاشته شد و در ختم آن سرودی بخاطراحترام به همه رهروان راه آزادی که به جاویدانگی پیوسته اند پخش گردید و همه حاضرین به پا خاستند.
دراخیرمحفل رفیق فهیمه جان خواهر گرنقدر رفیق نور فقید بعد از یک صحبت مختصراز نام فامیل و محترم بهمن که سازمانده محفل بود، ازاشتراک و سهمگیری دوستان و رفقای همرزم رفیق نورفقید اظهار سپاس وتشکری نمود. حفیظ مصدق
مسوول سازمان حزبی کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

 بامـداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۴ـ ۰۷۰۲

 Copyright ©bamdaad 2024