شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

جلسه نوبتی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان  بتاریخ ۲۷ جنوری ۲۰۲۴از طریق فضای مجازی زووم دایرگردید.

در آغاز رفیق صفت الله عملیار سکرترمسوول شورای اروپایی با ارایه گزارش تشکیلاتی  نصاب جلسه را تکمیل و رسمیت آ نرا اعلان نمود.

در جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و به اتفاق آرا تایید گردید:

۱ـ ارایه گزارش اساسی،

۲ـ  تصویب طرزالعمل سازمان بیرون مرزی حزب آبادی افغانستان در اروپا،

۳ ـ  پیشنهادات ، انتقادات و نظريات.

در آغاز رفیق داود رزمیار در رابطه با درگذشت رفیق نوراحمد نور یکی از بنیان گذاران و رهبران توانا و خردمند حزب دموکراتیک خلق افغانستان بمثابه پیشتاز نهضت مترقی و داد خواهانه کشور ما ،‌ نماینده مردم در پارلمان ،‌ مامور عالی رتبه دولت در مسوولیت های حساس، مدیر ورزیده امور سازمانی ــ سیاسی، یار و مددگار توده های زحمتکش که بروز هفتم جنوری ۲۰۲۴ میلادی به زنده گی پدرود گفت و آشفته بازارگیتی را با نام نیک ترک کرد صحبت نموده و رفقا به احترام آن بزرگمرد یک دقیقه سکوت نمودند.

دربخش ماده اول اجندا رفیق داود رزمیاررییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان پیرامون فعالیت این شورا و سازمان های مربوط آن با ذکر جنبه های مثبت و منفی آن گزارش مفصل ارایه نمود. سپس رفقا سرور زهتاب، صفت الله عملیار و حکیم کرنزی  به بحث پیرامون گزارش پرداخته  پیشنهادات، سوالات و نظريات خویشرا جهت تقویت امورمربوط ارایه نمودند.

دربخش ماده دوم اجندا رفیق صفت الله عملیار در مورد « طرح طرزالعمل سازمان بیرون مرزی حزب آبادی افغانستان در اروپا » که قبلآ در اختیار رفقا قرار گرفته بود و عده ای از رفقا دیدگاه هایشان را به شعبه تشکیلات ارسال نموده بودند ، صحبت کرد. سپس رفقا نسیم سحر، رزمیار، حکیم کرنزی، شفیعی و زیارمل دیدگاه های شانرا پیرامون « طرح طرزالعمل سازمان بیرون مرزی حزب آبادی افغانستان در اروپا » بطور مفصل بیان نمودند.

رفیق رزمیاراز ارسال نظریات و پیشنهادات سازنده و مثبت  و سهم رفقا در بحث پیرامون طرح طرزالعمل حمایت کرد و آنرا  بعنوان ایجاد تحرک و نوسازی در سازمان حزبی ارزیابی نمود.

 درپایان بحث ، با در نظرداشت دیدگاه های مثبت رفقا ، آوردن تغییرات ، تعدیلات و تکمیلات « طرح طرزالعمل سازمان بیرون مرزی حزب آبادی افغانستان در اروپا » در کل مورد تایید قرارگرفت.

در بخش ماده سوم اجندا رفقا هریک حکیم کرنزی، ولی محمد زیارمل، صفت الله عملیار، ذلیخا پوپل، عبدالاحد شفیعی، عمر محسن زاده، حفیظ مصدق و روح الله توده ای نظریات و پیشنهادات شانرا ارایه نمودند که برای بهبود کار سازمانی مفید بود.

در اخیر رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان برای حاضرین جلسه اطمینان دادند که تمام پیشنهادات سازنده رفقا در جلسه بیروی اجراییه مورد بحث و ارزیابی قرار خواهد گرفت. او همچنان از تلاشهای صادقانه بخاطر تامین وحدت و اقدامات عملی رفقا قدردانی نموده  افزودند که نتایج بحث ها حول موضوعات مورد بحث ما در این نشست نمایانگر آنست که رفقا آماده سعی و تلاش بیشتر اند و برای رفقا موفقیت آرزو نموده ختم جلسه را اعلان نمودند.جلسه که حوالی ساعت هفت شام شروع گردیده بود ، به ساعت ده ونیم شب به پایان رسید.

 

صفت الله عملیار

سکرترمسوول شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۴ـ ۲۹۰۱ 

 Copyright ©bamdaad 2024