پیام تسلیت شورای اروپایی ح آ ا بمناسبت وفات نابهنگام رفقا دگروال سلیمانشاه یوسفی وظاهر شاه یوسفی 

 

‎با درد واندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که رفیق دگروال سلیمانشاه یکی از قضات با احساس وبا مسوولیت اسبق کشور به  عمر پنجاه وپنج سالگی در کابل داعی اجل را لبیک گفت وبه ابدیت پیوست.

‎درد آور تر ورنجدهنده تر از آنکه  برادر بزرگوار شان رفیق استاددگروال اسبق ظاهر شاه یوسفی با شنیدن درگذشت برادر عزیز شان نتوانست که این درد جانکاه را تحمل نماید واز درد نبود برادر به سکته قلبی دچار گردیده ودر شهر اشتوتگارد کشور آلمان به رفتگان پیوست.

‎شورای اروپایی  حزب آبادی افغانستان خویشرا در این اندوه فامیلی رفیق عبدالفتاح رووفی داماد این خانواده ومتباقی اعضا و وابستگان  این خانواده داغ دیده شریک دانسته، تسلیت عمیق خویش را به رفیق فتاح رووفی عزیز وتمام اعضای خانواده و بازماندگان مرحومین ،اقارب و دوستات  فامیل های یوسفی ابراز میدارد.

‎روان رفقا شاد وخاطرات شان جاودانه باد.

‎با حرمت

‎ داود رزمیار

‎رییس شورای اروپایی ح آ ا

 

 

 اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۴/۶ـ ۰۱۰۵

Copyright ©bamdaad 2024