مژده ی آور بما از رویش گلها بگو

از وفـا از مهـربانی، شادی دلها‌ بگو

دل به تنگ آمد درین ویرانه ی دیرینه پا

آمــدی از گلــزمیـن فـارغ  از غــمها بگو

آمدی مارا رهایی ده ازین دام وقفس

از هوای دلپذیر شهر رویا ها بگو

بس خمارآلوده ایم لطفی بحال ما بکن

دیو‌غم را سرزند ازساغر و مینا بگو

تشنگی ما رابکام دشت گرمایی بسوخت

آتش دل رافروریزد ازآن دریا بگو

برگه آشفتگی را‌ دامن  دلها بچین

از بهشت لاله افشان تمنا ها بگو

هدیه ی آور‌بما از جنس مروارید عشق

از بهار دلفریب خرم وزیبا بگو.

( نورالدین همسنگر )

هالند، مارچ ۲۰۲۴

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۴ـ ۲۰۰۳

Copyright ©bamdaad 2024