گردهمایی اعتراضیه فعالین حقوق زن درکشورشاهی هالند 

 

بتاریخ هشتم مارچ سالجاری گردهمایی به ابتکار چتراتحاد ملی زنان افغانستان و همایش اروپایی زنان افغانستان ، نماینده حزب آبادی افغانستان، انجمن حقوقدانان افغان دراروپا ، مسوولین سازمانهای اجتماعی و سیاسی، مدافعین حقوق زن و شخصیت های مستقل درمقابل محکمه کیفری لاهه برگذارشد. درگردهمایی محترمه داکترشفیقه رزمنده رییس همایش اروپایی زنان افغانستان به نماینده گی از چتراتحادملی زنان افغانستان، و تعدادی به نماینده گی از نهادهای شان سخنرانی نموده ازمحکمه کیفری خواستارپیگرد حقوقی وجزای طالبان شدند. محترم ولی محمد زیارمل معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان ضمن سخنرانی حمایت و پیشتبانی خود را از جبنش زنان درکشور و در اروپا ابراز داشته، اقدامات زن ستیزانه را تقبح نمود.

گرداننده گی میتینگ را بانو یاسمین همسنگر، سکرترمسوول همایش اروپایی زنان افغانستان بعهده داشت.

 درختم متن اقامه دعوا به محکمه کفیری تحویل دادند.