پیام هیات اجراییه انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان بمناسبت روز بین المللی زن

روز جهانى زن را گرامى  ميداريم

 

امروز هشتم مارچ روز جهانی زن  است که همه ساله  بخاطر بزرگداشت از مبارزات عدالتخواهانه زنان در کسب حقوق و آزادی های انسانی  و بدون تبعیض  به تجلیل گرفته میشود.

 این روز روز بزرگذاشت از دستاوردهای سترگ زنان جهان و نقش شان درعرصه های علوم، فرهنگ، اقتصاد و تغیرات سیاسی و اجتماعی نیز میباشد که به حق  بخش بزرگ این آفریده ها محصول تلاش، مبارزه، توانایی های فکری و خلاقیت های نصف نفوس جامعه بشری درعرصه های  جوامع ملی و بین المللی  میباشد.

 ما امروز تجلیل روز زن ومبارزات هدفمندانه زنان را جشن میگیریم که  ۱۵۶ سال قبل آغاز و تا کنون تداوم یافته است. هشتم مارچ از سال ۱۹۷۷ م. توسط سازمان ملل متحد  رسمیت بین المللی را بخود کسب نمود و اکنون به یک جنبش بزرگ  جهانی فینمستی واثرگذار مبدل گردیده است.

انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان  همه ساله با پیام ها، اعلامیه ها و برآمد های رسانه یی از این روز بزرگ تجلیل و تبجیل به عمل آورده و خود را در هرگونه برآمد، با هرگونه بلند شدن صدای عدالتخواهی و ختم مظالم بالای زنان و دختران وطن ، با قلب و روان شریک بوده و اکنون نیزبا این  تجلیل و یادبود ، ضمن عرض تبریک و تهنیت به همه زنان هموطن ما ، یکبار دیگر صدای رسای دفاع از حق و عدالت، دفاع از حق حیات  و دفاع از همه حقوق  حقه مسجل در کنوانسیون های بین المللی برای زنان  را بلند مینماید. 

متاسفانه امسال ما اين روز خجسته را درشرايط تجليل مینماییم که در افغانستان  با تسلط  دونیم ساله طالبان  ،افغانستان در نبود  قوانین و اخصاْ قانون اساسى ، خلاى بزرگ حقوقى و بحران مشروعيت در تداوم و عمیق شدن بیشتر  فاجعه بزرگ بشرى قرار دارد. اظهر من الشمس است که زنان افغانستان ، یعنی بیش از نصف نفوس شهروندان کشور، آسیب دیده ترین و آسیب پذیر ترین بخش جامعه  بوده که  بیشترین مظالم و خشن ترین اعمال ضدحقوق بشری و جرایم ضدانسان و انسانیت را متحمل گردیده اند.  این زنان هموطن ما بوده اند که در قریب به نیم قرن با  شدید ترین جرایم خوفناک ضدانسانی مواجه اند، از سینه بریدن ها، تا کشیدن  طفال از شکم مادربا برچه ، از ترور های فردی تا ریختن خون های  شان در نتیجه اصابت راکت ها، بم گذاری ها ، بیوه شدن ها ،  بی فرزند شدن مادران  در اشک ماتم  از دست دادن شوهران و فرزندان  شان، زندانی  شدن و شکنجه و تعرض به عفت زنان ، سنگسار شدن ها و  دها مظالم دیگر قربانی داده و یا خود قربانی شده اند.  

در حدود دونیم سال حاکمیت طالبان  زنان آماج اساسى اهداف قرون وسطايى و زن ستيزی آنان  قرار گرفته اند . اپارتايد جنستیى بر زنان اعمال و با وجود اعتراضات گسترده در داخل و خارج كشور ، زنان از اشتراك فعال در حيات سياسى ، اقتصادى ، فرهنگى و اجتماعى با موانع بزرگ  و متعدد مواجه مى باشند. زنان و دختران با آنکه از فیض تحصیل و کار محروم ساخته شده اند ،  از آزادی های مشروع و گره خورده با احساسات طبعی زنان نیز محروم و منع شده اند،  فقط به آنان میگویند حق شرعی شما فقط در این است که یک همسر خوب و حرف شنو،، یک مادر خوب و یک خواهر و دختر خوب در منزل باشید. آین است حق شرعی از دیدگاه  شریعت و اندیشه عقب گرایانه طالبی.  

طالبان این حلقه جهل و تاریکی در برابر تنور و ابتدایی ترین حقوق انسانی  زنان و بخش های  دیگر جامعه ، بخاطر تمثيل سياست زن ستيزانه شان هر روز زنان مبارز را در زندانها شکنجه و با عزت شخصی شان تجاوز مینمایند و با تهدید به مرگ ، زبان های شان را از افشای جنایات طالبان میبندند. 

بيشتر از نيمی از پيكر جامعه در حالى از حقوق و آزاديهاى شان محروم گرديده اند كه مقابله با تمام مصايب بزرگ ومنجمله مصيبت  فقر ، بدون سهمگيرى فعال اين بزرگترين اكثريت جامعه  كه بخش وسيع ان عملآ سرپرستى هزاران فاميل شهدأ را عهده دار مى باشند ناممكن ساخته است.

در این مقطع تاریخی  یادبود  وتجلیل از تاریخ مبارزات زنان جهان و جنبش زنان افغانستان،  انجمن بدین نظر است تا این روز  یعنی هشتم مارچ  یا هفدهم حوت همچنان بحیث روز یادبود از قربانی ها  و آسیب های قریب به نیم قرنه  تحمیل شده در تاریخ  معاصر و خونبار افغانستان  بر زنان   نیز به یکروز  یادبود  مبدل گردد.

دفاع از حقوق حقه و ازاديهاى مشروع زنان يك داعيه برحق انسانى و بزرگ ملى است كه خواست مدنى و قانونى تمام پاسداران صلح واقعى و مردان و زنان ازاده افغانستان و جهان مى باشد ، كه با دين و ايين افغانستان مطابقت داشته  است. این  طرز تفکر خود محصول مبارزات  زنان از دهه شصت  قرن گذشته است که ما امروز نیز باید بر این مبارزات شجاعانه و روشنگرانه آنان سر تعظیم  فرو آوریم.

در این روز بزرگ  تجلیل و یادبود از هشتم مارچ و یادبود از مبارزات  یک ونیم قرنه زنان قهرمان  جهان ، انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان بمثابه مدعى العموم مردم مظلوم و منجمله مدافع پيگير حقوق و ازادى زنان  یکبار دیگر تآکید میکند که دستيابى بحقوق تمام مردم و زنان را درانفاذ عاجل قانون اساسى عدالتمندانه  و استقرار حاكميت قانون و ختم هیلای جنگل بدون قانون در افغانستان  میداند.

 انجمن  از تمامی پاسداران داعيه بزرگ انسانى و ملى حقوق زنان و تمام سازمانهاى زنان در داخل و خارج كشور صميمانه  ميخواهد كه بخاطر تبجيل شايسته از هشتم مارچ، روز بین المللی زن، براى دستيآبى بحقوق و ازادى زنان بخاطر دفاع ازضرورت  انفاذ قانون اساسى مدافع حقوق اساسی جامعه افغانی ، افشای جنایات دستگاه طالبان در قتل  ها و شکنجه  های زنان و مردان کشور و سایر جنایات ضد حقوق بشری هموطنان ما صدا و همه توانایی های خویش را با هم گره زده،  برای وطن و هموطن یکدست، یک فکر و یک زبان باشیم. 

با تمام غبار های تاریک در مقیاس ملی و بین المللی با پاسداری از « انقلاب امید » روز مبارک زن را تجلیل و مقام سترگ معنوی آنرا تکریم مینماییم.

هشتم مارچ به تمام زنان مبارک و پر میمنت باد.

با حرمت

هیات اجراییه انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان

ميرعبدالواحد سادات ریيس انجمن

 

ارجگزاری تذکر و پیشنهاد:

در هشتم مارچ و روز بین المللی همبستگی زنان ، ضرور است ، تا ازین حقیقت تلخ نیز یاد نماییم که

بزرگترین قربانی جنگ ، تروریسم، تبعیض  و جهالت در سرتاسر جهان  و بویژه در افغانستان زنان اند

به این ارتباط یاد قربانیان جنگ ، تروریسم و جهالت را  برای امروز و فرداها گرامی  میداریم.

هيات اجراییه انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان  با اتکا بر  اوضاع و حالات جاری و تاریخ خونبار نیم قرنه در افغانستان  که زنان افغانستان بیشترین آسیب ها و قربانی های  ناشی از جنگ ها، تظلم و سلب حقوق اولیه شان  را متحمل گردیده اند که در متن پیام وسیعن با توضیح گرفته شدند، پیشناد مینماید تا  روز هشتم مارچ ویا هفدهم حوت همچنانکه روز بین المللی تجلیل و از تاریخ مبارزات زنان   جهان است، ما  این روز را بحیث روز یادبود از قربانیان زن افغانستان  پیشنهاد مینماییم تا  هم ساله نسل کنونی و نسل های آینده این روز را به یادبود گرفته، یاد همه آنان را گرامی دارند.

ما از همه نهاد های  مدافع حقوق زنان، نهاد های مدنی و مدافعان حق ، عدالت و آزادی تقاضا مینماییم تا این پیشنهاد انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان را پشتیبانی  و از آن حمایت نمایند .

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳/ ۲۴ـ ۰۸۰۳

Copyright ©bamdaad 2024