کنفرانس وحدت حزب ملی ترقی مردم افغانستان تدویر یافت


کنفرانس وحدت حزب ملی ترقی وطن و حزب مردم افغانستان  با اشتراک هیات رهبری و کادرها وفعالین هردو حزب به تاریخ ۳۰ اسد ۱۳۹۴ درشهرکابل تدویریافت. دراین کنفرانس شماری از رهبران احزاب سیاسی،شخصیت های اجتماعی وملی و شماری از نماینده گان شورای ملی کشور نیز شرکت نموده بودند.

کار کنفرانس وحدت با تلاوت آیاتی از قران عظیم الشان توسط قاری عفیف و پخش سرودملی آغاز گردید و همچنان به منظور ثبت پیشنهادات ونظریات شرکت کننده گان سکرتریت کنفرانس تعین شد.

آجندای کارکنفرانس وحدت که مورد تایید اعضای کنفرانس قرارگرفت عبارت بود از:
۱.گزارش کمیته تدارک پروسه وحدت میان حزب ملی ترقی وطن و حزب مردم افغانستان

۲.تصویب طرح برنامه واساسنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان

۳. تصویب خطوط اساسی پالیسی حزب ملی ترقی مردم افغانستان

۴. تصویب میکانیزم وحدت میان حزب ملی ترقی وطن و حزب مردم افغانستان

۵. صحبت درمورد ارگان های رهبری حزب ملی ترقی مردم افغانستان

۶. قطعنامه کنفرانس وحدت حزب ملی ترقی مردم افغانستان.

گزارش کارکمیته تدارک پروسه وحدت میان حزب ملی ترقی وطن و حزب مردم افغانستان توسط رفیق عباس دهاتی عضو این کمیته به کنفرانس ارایه گردید. درقسمتی ازاین گزارش آمده است:
به هدف راهیابی و تاثیرگزاری نیروهای دموکراتیک به روند تحولات سیاسی وسمت دهی اوضاع کنونی به سوی امنیت وثبات پایدار واصلاحات درنظام سیاسی کشور، به ویژه اصلاحات به سود لایه های تهیدست جامعه، تشکل نیروهای مترقی، ملی، دموکرات وعدالت خواه درسازمان بزرگ سراسری واحد به عنوان یک الزامیت تاریخی، مبرمیت داشته است.

به تعقیب این گزارش رفیق شاه سلطان عاکفی عضو کمیته تدارک وحدت روی برنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان صحبت همه جانبه نموده که دربخشی ازآن گفتند: ما ازتمام نیروهای ترقیخواه کشور میخواهیم تا با هم متحد گردند؛ ما تعهد نموده ایم تا برای افغانستان واحد و مردم افغانستان کارمشترک ومبارزه مشترک نماییم.ما ازصلح حمایت مینماییم اما نمی خواهیم که ارزش های ملی و دموکراتیک قربانی صلح درکشورگردد.

برنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان با درنظرداشت نظریات و پیشنهادات ثبت شده درسکرتریت به اتفاق آرا  ازسوی اعضای کنفرانس مورد تصویب قرار گرفت.

درقسمت دیگر کنفرانس اساسنامه حزب توسط رفیق عبداللطیف صالحی عضو کمیته تدارک وحدت به کنفرانس ارایه شد. رفیق صالحی گفت که اساسنامه حزب ما در روشنی قانون اساسی و برنامه حزب ما که در برگیرنده حیات درون جزبی ما میباشد ترتیب گردیده است.

اساسنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان نیز با درنظرداشت نظریات وپیشنهادات ارایه شده ازسوی اعضای کنفرانس به اتفاق آرای مورد تصویب قرارگرفت.

در بخشی از کنفرانس رفیق زیارمل  عضو شورای اروپایی حزب ملی ترقی مردم افغانستان درکنفرانس وحدت صحبت نموده و به نماینده گی از شورای اروپایی حزب ازوحدت هردو حزب حمایت کامل خویشرا اعلام نوده وتعهد نمود که تا پای جان ازوحدت پیشتیبانی مینماییم وبرای کار کنفرانس آرزوی موفقیت مینماییم.

بعداً طبق آجندا خطوط اساسی پالیسی حزب ملی ترقی مردم افغانستان توسط رفیق سید داوود شجاع زاده به کنفرانس ارایه گردید. درخطوط اساسی پالیسی آمده است: حزب ملی ترقی مردم افغانستان ، سازمان تجددگرا، تحول طلب، دموکراتیک، ترقیخواه وطرفدارعدالت اجتماعی است.استقرار دولت حقوقی، تقسیم قدرت میان ارگان های ثلاثه دولت وادارت مرکزی ومحلی، برابری هموطنان دربرابرقانون و قضا، اصل مسوولیت دولت، جامعه وفرد دربرابرهمدیگر را از اولویتهای مبارزه سیاسی خودمی شمارد.

همچنان نام ، نشان و رنگ بیرق افغانستان به کنفرانس ارایه شد که مورد تصویب قرارگرفت.

میکانیزم پروسه وحدت توسط رفیق انجینرنعمت عضو کمیته تدارک وحدت به کنفرانس ارایه شد. درضمن صحبت ها رفیق انجینرنعمت تدویرکنفرانس وحدت را نتیجه کارصادقانه و رفیقانه هردو حزب خواند و برای وحدت هر دو حزب آرزوی موفقیت نمود.

در میکانیزم وحدت ترکیب هیات رهبری حزب به کنفرانس پیشنهاد شد که مورد تصویب قرار گرفت.

طبق آجندا، قطعنامه کنفرانس وحدت حزب ملی ترقی مردم افغانستان توسط رفیق وفادار به کنفرانس ارایه شد. حزب ملی ترقی مردم افغانستان طی این قطعنامه یکبار دیگر بر ادامه مبارزه برای آزادی، دموکراسی، ترقی وعدالت اجتماعی درکشور متعهد گردیده وتمام نیروهای ترقیخواه کشور را به همبستگی و وحدت فراخواند.

 نهاد خدمت گزاران کابل طی پیامی عنوانی کنفرانس وحدت، این رویداد را مبارکباد گفته و ضمن حمایت از آن ابراز آرزومندی نموده است تا این کنفرانس الگویی باشد برای همبستگی و وحدت سایر نیروهای ترقی خواه درکشور.

 همچنان دراین کنفرانس رفیق پوهاند داکترمحمد داوود راوش معاون حزب ملی ترقی مردم افغانستان سخنرانی نموده دربخشی ازآن گفت: دربحر پرتلاطم طوفان زنده گی کشتی مبارزان راه آزادی ،استقلال ،شرف و سعادت انسان زحمتکش به سوی ساحل مقصود بی امان درحرکت دایمی است.گاهی سریع و گاهی آهسته ولی متین واستوار راه میپیماید. دراوضاع واحوال دشوار کنونی بین المللی و باهمه چالش های موجود، روند عدالت خواهی ،خردورزانه تر از هردوران دیگر وفراگیرتر درجهان قوت مییآبد راه می گشاید وبه پیش میرود.

 در بخش دیگر کنفرانس رفیق انجینرعبدالحی مالک رییس دوره ای حزب ملی ترقی مردم افغانستان صحبت نموده ضمن تبریکی نودوششمین سالروز استراد استقلال کشور به حضار وهمه مردم افغانستان گفت که  از شرکت وتشریف آوری تمام دوستان درکنفرانس وحدت حزب سپاسگزاری مینمایم. وحدت حزب مردم افغانستان با حزب ملی ترقی وطن را تبریک میگویم. کشور ما درشرایط دشوار قرار دارد و مشکلات افغانستان،مشکلات منطقه و جهان میباشد. نجات جهان از شر تروریزم به نجات افغانستان از تروریزم ارتباط دارد. نیروهای ملی ودموکراتیک وظیفه دارند تا برای نجات مردم وکشور ازبحران موجود مبارزه مشترک نمایند. نیروهای ملی وترقیخواه کشور با درنظرداشت شرایط ونیاز جدی زمان باید باهم متحد ومتشکل شوند. ما برای دفاع از مردم وکشور واحدمان آماده هرنوع قربانی وفداکاری بوده وهستیم.ما باور کامل داریم که مبارزه ما ازحمایت مردمی برخوردار میباشد. ما از مذاکرات صلح در افغانستان حمایت مینماییم.دشمنان مردم افغانستان از عقب مانی کشور ما استفاده می نمایند؛ شمال، جنوب، شرق وغرب کشور واحد را تشکیل میدهد و اتحاد و وحدت سرلوحه کار وفعالیت ما را میسازد.

رفیق مالک روی مسایل اقتصادی، سیاسی،اجتماعی وامنیتی کشور و جهان به صورت مفصل صحبت نموده ضمن ارزیابی همه جانبه این مسایل موقف حزب ملی ترقی مردم افغانستان را درمورد آنها ابراز نمودند.رفیق مالک گفت که ما به وحدت دست یافتیم، ما تشتت و پراگنده گی را پشت سر گذاشتیم، ما حزب واحد را بنیاد نهادیم وحزب ما حزب تمام خلقهاست.

 درقسمت اخیر کنفرانس محترمه ناجیه بابکرخیل عضو ولسی جرگه شورای ملی و محترم گل احمد اعظمی سناتور مشرانوجرگه شورای ملی بالترتیب صحبت نموده ودرصحبت هایشان از ایجاد حزب ملی ترقی مردم افغانستان حمایت کامل خودرا ابراز نموده بر وحدت ویکپارچگی هرچه بیشتر نیروهای دموکرات وترقیخواه  تاکید ورزیدند.

 کار کنفرانس وحدت که حوالی ساعت نه صبح شروع شده بود حوالی ساعت یک ونیم بعدازظهر درفضای وحدت وهمدلی موفقانه به پایان رسید.

  شعبه تبلیغ وفرهنگ

رفقا استاد عبدالحی مالک و پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس و معاون دوره ای حزب ملی ترقی مردم افغانستان