آیا دوکتورعبدالله عبدالله هم خاین ملی ثابت میشود؟

سلیمان کبیر نوری

من در بسیاری از دستنوشته ها و مقالات پژوهشی و تحقیقی خویش در مورد عالیجنابان محترم حامد کرزی رییس جمهور پیشین  و دکترغنی احمدزی رییس جمهورجان کری، ایشان را با ارایه اسناد و مدارک معتبرخاینین ملی خوانده ام، و تا کنون هیچ دلیل و مدرکی نیافته ام که بر اساس آنها خویشتن را در اشتباه و خطا کار یافته باشم. اما اکنون می خواهم در مورد محترم آقای دوکتورعبدالله عبدالله رییس حکومت اجراییه ی همان آقای جان کری هم اسناد و شواهد پیشبینی شده ای را خدمت هموطنان عزیز ارایه دارم.

جناب محترم اشرف غنی احمدزی حدود سه سال پیش که حرفی در رابطه به انتصاب ایشان به حیث سردمدار قدرت در کشور وجود نداشت، حکم داشتن ریش را از حاکمان اصلی بر خویش حاصل نمودند و به وظیفه نو (رییس روند انتقال مسوولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای کشور) تقرر یافتند و احتمالاً برای بار اول دررسانه ها با ریش ظاهر شدند. مگر شعارهایی را که جناب اشرف غنی ریش دار در مورد تجهیز نیروهای امنیتی و به ویژه نیروهای هوایی داده بودند، متاسفانه تا امروز عملی نشد و قوای هوایی یک جت جنگنده را هم از غرب حاصل نکرد.

 گزارش سفارت امریکا در مورد نگرانی از ریش، من را منهمک به خود ساخت که صاحبان ریش گویا حاکمیت قدرت  در امریکا را درآن زمان هراسان ساخته بود. و من در مورد یک مقاله ی پژوهشی و تحقیقی نوشتم  و عکسی از محترم غنی احمدزی را به صورت ویژه برای این نبشته تهیه کردم که شما برای مطالعه ی آن مقاله می توانید بالای لینک زیر کلیک نمایید.

ذلیل سازی مردم افغانستان با ریش و ریشخند

و همچنان اسناد و مدارک در مورد جعلی بودن سند و غوغای « دومین مرد متفکر دنیا » بودن ایشان تقدیم هموطنان و همزبانان کردم.

برای مطالعه ی آن بالای لینک زیر کلیک نمایید!

http://www.vatandar.at/sulamanKabirNoori49.pf

وهمچنان در مورد عالی جناب حامد کرزی.

برای مطالعه ی صرف سه مقاله، بالای لینک های زیر کلیک فرمایید

رییس جمهور کرزی ملعبه ای در دست سازمان های جاسوسی!؟

راز های مخوف پس پرده ی صلح طلبی با پاکستان و مزدروانش

رییس جمهور کرزی به مزدوری خویش  اعتراف کرد.

 

آنچه برایم جالب مینماید، جناب دوکتورعبدالله عبدالله را در سال های بعدا ۱۹۹۲، از نزدیک ملاقات کرده ام. در دفتر کاری خودم، در مدیریت چهارم سیاسی وزارت امور خارجه افغانستنان.

زمانیکه من مسوولیت سفارت انگلستان را در وزارت امور خارجه عهده دار بودم، درآن زمان جناب احمد ولی مسعود مسوولیت سفارت افغانستان در لندن را عهده داربودند. و به مناسبت کاری با من رابطه تامین می کردند. آنچه بسیار جالب بود، گزارش های سیاسی را که درهر سه ماه از سفارت ها مواصلت می کرد، به امر وزیر خارجه آقای لفرایی، برای من تسلیم نمی کردند ( این که مامور از دوران زمامداری حاکمیت ح.د.خ.ا یا حزب وطن بودم). وقتی موضوع را برای آقای احمد ولی مسعود تذکر دادم، وعده سپردند که منبعد یک کاپی از گزارش های سیاسی را از طریق پروازهای آریانا مستقیم و راسا برای من بفرستند که این وعده خویش را عملی هم کردند. آقای احمد ولی مسعود یکی دوبار، یکجا با جناب دوکتورعبداله نیزدر دفترحضور یافتند که در بحث ها، آقای عبدالله را آدم تیز هوش، فهیم و بسیار روشن دریافته بودم، که این برداشت برایم محیرالعقول بود. اما از آن دوکتورعبداله عبداله، تا عبداله امروز، ببینیم چه تغییرات ملموس در احساس مردم دوستی و وطنپرستی ایشان پدید آمده است. مثبت و یا منفی؟

جناب آقای دوکتورعبدالله موظف شده اند که در جلسه ی سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد یا (Assembly United Nations General) به نماینده گی از مقام علیای دولت افغانستان شرکت نمایند.

این ماموریت به چه معناست و چه وظایف را باید انجام بدهد؟

کمترین توجه و تحلیل و دقت در اوضاع و گرفتاری های کشور حکم میکند که جناب دوکتورعبداله باید درد و ناله و ماتم افغانستان را درین اسامبله عمومی فریاد زنند!

- آقای عبدالله از شورای امنیت موسسه ملل متحد بخواهند که پیامد صدور قطعنامه های خویش را که در سال ۲۰۰۱ در مورد محو تروریزم و مجازات حامیان شان اصدار یافته بود، به جلسه مجمع و به جهانیان اعلام دارند. زیرا پس از گذشت ۱۵ سال تروریزم نی تنها محو نشده، بل در سطح منطقه و پهنه جهانی نیرومند گردیده و گسترش بی سابقه یافته است.

- دوکتورعبدالله باید فریاد برآورد که با حضور خارجی ها، افغانستان به بزرگترین کشور کشت، تولید و ترافیک و قاچاق مواد مخدر تبدیل شد. و امروز صرف در درون کشور ما بیش از سه میلیون معتاد را به ارمغان آورده است.

- دوکتور عبدالله باید تمامی اسناد ریاست امنیت ملی را  مبنی بر صدور هراس افگنان و تروریستان که به وسیله سازمان جهنمی آی اس ای پاکستان در داخل افغانستان، به شرکت کننده گان جلسه جهانی ارایه دارند.

- دوکتور عبدالله از تجاوز آشکار پاکستان به خاک افغانستان باید به حاضرین  جلسه مجمع عمومی سایر اسناد و مدارک ۱۴ ساله و بلکه ۳۵ ساله را ارایه نمایند.

- دوکتور عبداله از اشغال اراضی افغانستان توسط نظامیان پاکستان به نماینده های بیش از دوصد کشور جهان معلومات مستند ارایه دارد.

- اسناد باشگاه ها و مراکز تربیه تروریزم در پاکستان و تمویل و تسلیح و تجهیز آنان توسط شیوخ وهابی و پادگان های پطرو دالری باید به وسیله جناب دوکتورعبداله افشا شود.

- پاکستان به حیث حامی تروریزم بین المللی، رسماً از جانب ایشان درین مجمع عمومی طوری اعلام گردد و شناختانده شود که دیگر محل اما و اگر در سطح جهان باقی نماند.

- مهمترین اظهارات جنرال درانی طی مصاحبه اخیر با تلویزیون الجزیره در رابطه به حمایت از تروریستان و تروریزم بر ضد منافع غرب و افغانستان باید به شرکت کنندگان جلسه اظهار و توضیح گردد و با  اوتلاین های مسند چاپی به حاضرین توزیع گردد.

این هم اظهارات آقای درانی رییس پیشین سازمان  جهنمی آی اس آی که درین ویدیو بیشرمانه از تروریزم طالبانی دفاع نموده است. برای تماشای ویدیو لطف فرموده بالای لینک زیر کلیک فرمایید:

http://homayun.org/?p=5937

- از همه شرکت کننده گان خواسته شود تا پاکستان را با مجازات و تعزیرات اقتصادی و سیاسی تهدید نمایند و در مورد قطعنامه ای را صادر نمایند.

- آقای عبدالله باید سایر تمویل کننده گان منطقه ای و بین المللی تروریزم طالبانی و داعشی را به افشا گیرند!

این است معیار مردم دوستی و وطنپرستی دوکتور عبدالله در ماموریت خطیر که پیش رو دارد. گمان میرود که جناب اشرف غنی علی الظاهر به بهانه مریضی و مصروفیت از حضور درین جلسه جهانی به خاطری طفره رفته است که می بایست به انجام چنین مسوولیت تن میداد. ولی نتوانست و نخواست و حتا ترجیح داد تا اگر عبدالله بدینگونه منفعت دیپلوماتیکی هم ببرد؛ آن قدرها اهمیت ندارد؛ همان بهتر که دوستان و برادران پاکستانی و شوونیست های وطنی را نرنجاند.

این است که دکتور عبدالله تصادفاً و جبرا رییس هیات افغانستان در اجلاس سالانه ملل متحد گردیده است؛ اوباید ازاین فرصت به خواست مردم و حکم زمان استقاده نماید؛ در غیرآن جز خاین ملی نمیتواند محسوب می شود.

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۱ /۱۵ ـ ۲۶۰۹